Användarvillkor— Tinware Direct Hoppa till innehållet

Användarvillkor

1. Definitioner
I dessa villkor ska följande ord ha följande betydelser:-
"företaget" ska betyda Tinware Direct Limited
"varorna" avser de produkter eller artiklar eller tjänster som säljs eller tillhandahålls av företaget.
"Köparen" avser köparen av varorna från företaget.

2. Kontraktet
2.1 Alla beställningar accepteras endast under dessa villkor.
2.2 Dessa villkor utesluter alla andra villkor som är oförenliga med dem och som en köpare kan försöka införa även om sådana andra villkor kan lämnas in i ett senare dokument och/eller avser att utesluta eller ersätta eventuella villkor som är oförenliga med dem eller kan ingå i erbjudandeacceptans eller moterbjudande från köparen.
2.3 Ingen variation av dessa villkor är tillåten om inte uttryckligen godkänts av en direktör i företaget skriftligen.
2.4 Alla muntliga beställningar måste bekräftas till företaget skriftligen per post eller via fax eller e-post.
2.5 Genom att beställa varor från företaget anses köparen vara samtycker till att dessa villkor ska gälla och att alla andra villkor som finns i något brev, beställningsformulär eller rådgivning som företaget tagit emot i samband med de beställda varorna inte ska ingå i någon transaktion som görs med avseende på sådana oods.

3. Annullering
3.1 Ingen uppsägning av Köparen är tillåten utom där det uttryckligen överenskommits av Bolaget.
3.2 Köparen kommer i händelse av överenskommen uppsägning från Köparens sida hålla Bolaget fullt skadeslöst mot alla kostnader som uppkommit fram till tidpunkten för sådan uppsägning. avbokning.

4. Erbjudanden och offerter
4.1 Alla illustrationer eller ritningar som medföljer ett citat eller finns i någon katalog, prislista eller webbplats eller annons från företaget, eller inom eller bifogas e-postmeddelanden är endast ungefärliga representationer och är inte bindande i detalj om inte uppgavs vara så av bolaget skriftligen vid godkännandet av beställningen. Alla vikter och mått och andra uppgifter anges i god tro vara ungefär korrekta, men smärre avvikelser därifrån ska inte göra avtalet felaktig eller göras till grund för något krav mot företaget.

5. Pris
5.1 Alla priser som debiteras är de som gäller vid datumet för godkännande av beställningen från Köparen om inte annat anges.
5.2 Om inte annat anges är de debiterade priserna netto fritt fabrik exklusive mervärdesskatt.
5.3 Företaget förbehåller sig rätten att när som helst före leverans av varorna justera priset för att ta hänsyn till eventuella ökningar av kostnaderna för råvaror, arbete eller tjänster, frakt eller försäkring, skatter eller tullar eller valutafluktuationer som påverkar ovannämnda kostnader .
5.4 Varje pris som ingår i en offert, försäljningsbekräftelse eller faktura från företaget ska anses vara i pund sterling om inte annat uttryckligen anges i det dokumentet.

6. Betalningsvillkor
6.1 Köparen ska erlägga betalning netto kontant med Köparens beställning utom där Bolaget har erbjudit andra villkor som tydligt anges i Bolagets offert.
6.2 Köparen ska verkställa betalning i den valuta som anges på fakturan , eller där det inte anges - i pund sterling. Alla kostnader som är involverade i omvandlingen av mottagna medel som inte överensstämmer med detta kommer att stå på köparens bekostnad.
6.3 Kostnaden för överföring av eventuella betalningar som köparen gör till företaget ska stå på köparens bekostnad. .
6.4 Tid för betalning ska vara av avgörande betydelse.
6.5 Bolaget förbehåller sig rätten att ta ut ränta med 2 % per månad på alla förfallna konton, varvid sådan ränta anses löpa på dag till dag från den förfallodag för betalning enligt punkt 5.1.
6.6 Köparen har ingen rätt till kvittning, vare sig lagstadgad eller på annat sätt.
6.7 Om köparen (som är ett företag) har en framställning om dess likvidation eller ett förvaltningsbeslut enligt Insolvency Act 1986 eller fattar ett beslut om frivillig likvidation på annat sätt än i syfte att erhålla en sammanslagning eller rekonstruktion i god tro eller går samman med sina borgenärer eller har en kurator utsedd för hela eller delar av dess tillgångar eller (som en individ) blir konkurs eller insolvent eller ingår något arrangemang med sina borgenärer om begår ett väsentligt eller allvarligt brott mot detta avtal (och i fallet om en sådan överträdelse inte kan avhjälpas inom 7 dagar efter mottagandet av meddelande om att göra det), kommer han att anses ha förkastat avtalet
6.8 Företaget förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande kräva säkerhet för betalning innan du fortsätter med eller levererar någon beställning.

7. Ändring
7.1 Varje ändring av konst, design, färg eller kvantitet som görs efter mottagandet av den ursprungliga instruktionen kan nödvändigtvis innebära en ändring av de angivna priserna.

8. Leverans
8.1 Alla varor som angetts för leverans ska levereras till köparens adress eller, om annan, enligt köparens beställning.
8.2 Varje ändring av den ursprungligen begärda leveransadressen kan medföra extra kostnader och företaget förbehåller sig rätt att justera priser i enlighet därmed.
8.3 Bolaget ansvarar för leverans av Varor till leveransadressen, men kostnaden för sådan leverans, packning och försäkring kan komma att debiteras Köparen.
8.4 Leveranstiden är inte väsentligt.
8.5 Företaget ska inte hållas ansvarigt för någon som helst förlust eller hur som helst som uppstår orsakad av dess uteblivna leverans.

8.6 Bolaget förbehåller sig rätten att delleverans och lämna en separat faktura för varje delbetalning.
8.7 När delleverans ska ske eller Bolaget utövar sin rätt till delleverans enligt punkt 6.5 härav eller om det finns någon försening i leveransen av en eller flera delbetalningar av någon anledning, ger detta inte köparen rätt att behandla avtalet som förkastat eller till skadestånd.
8.8 Avvikelser i kvantitet av de levererade varorna (som inte representerar fler än 10 procent av värdet) från det som anges i köparens beställning ska inte ge köparen någon rätt att avvisa varan eller att kräva skadestånd och köparen är skyldig att acceptera och betala enligt avtalspriset för kvantiteten av de levererade varorna .

9. Risk och övergång av egendom
9.1 Risken i varan ska övergå till köparen när varan levereras till eller hämtas av köparen eller dennes ombud.
9.2 Trots risken i att varan går över i enlighet med klausulen 9.1 härav ska äganderätten till varorna inte övergå till köparen förrän betalning har mottagits av företaget för varorna och inga andra belopp är då utestående från köparen till företaget med avseende på andra varor som tillhandahålls av företaget.
9.3 Köparen har licens av företaget att använda eller samtycka till att sälja de varor som levereras till köparen i enlighet med bestämmelserna i punkterna 9.4 och 9.5
9.4 Tills äganderätten till varorna övergår:-
9.4.1 kommer köparen att hålla Varorna som förtroendeombud och borgmästare för företaget;
9.4.2 Varorna ska hållas åtskilda och åtskilda från all annan egendom som tillhör köparen och tredje part och i gott och väsentligt reparations- och skick och förvaras i sådana ett sätt som tydligt kan identifieras som tillhörande företaget;
9.4.3 Företaget kan när som helst återkalla försäljnings- och användningsrätten för varorna genom meddelande till köparen om köparen är i försummelse under längre tid än 14 dagar med betalningen av vilken summa som helst som ska betalas till företaget (oavsett om med avseende på Varorna eller andra varor som när som helst levereras av den till Köparen) (eller om Bolaget har uppriktiga tvivel angående Köparens solvens);
9.4.4 Köparens försäljnings- och användningsrätt ska automatiskt upphöra om köparen har framställt en begäran om likvidation eller ett administrationsbeslut enligt Insolvency Act 1986 eller antar ett beslut om frivillig likvidation på annat sätt än i goda syften trogen sammanslagning eller rekonstruktion eller sammanslagning med sina borgenärer eller har en kurator utsedd för hela eller delar av dess tillgångar eller blir konkurs eller insolvent eller ingår överenskommelser med borgenärer eller vidtar eller utsätts för liknande åtgärder till följd av skulder eller utför eller genomgår någon liknande handling eller
förfarande enligt utländsk lag;
94.5 efter fastställande av Köparens befogenhet att sälja och använda, ska Köparen ställa någon av Varorna, i dess besittning eller under dess kontroll, till Bolagets förfogande och Bolaget ska ha rätt att gå in i Köparens lokaler i syfte att ta bort Varorna.
9.5 Bolaget ska när som helst ha rätt att tillgodogöra sig alla betalningar som Köparen gör r med avseende på alla varor som betalning av sådana fakturor eller konton i fråga om sådana varor som företaget efter eget gottfinnande kan anse vara lämpligt trots eventuella påstådda tillägnanden av motsatsen från köparen.

10. Panträtt och stopp
Tills dess att äganderätten till varan har övergått till köparen har företaget rätt att hålla inne leverans om köparen (som är ett företag) har framställt en begäran om likvidation eller om en administrationsorder i enlighet med Insolvency Act 1986 eller antar ett beslut om frivillig likvidation på annat sätt än i syfte att i god tro sammanslagning eller rekonstruktion eller sammanslutningar med dess borgenärer eller har en mottagare utsedd för hela eller delar av dess tillgångar eller (som en individ) blir konkurs eller insolvent eller ingår överenskommelser med borgenärer eller vidtar eller utsätts för liknande åtgärder till följd av skulder eller utför eller genomgår någon liknande handling eller förfarande enligt utländsk lag.

11. Besiktning/brist
11.1 Köparen är skyldig att när så är möjligt inspektera varorna vid leverans eller vid hämtning, allt efter omständigheterna.
11.2 Om varorna inte kan undersökas ska transportsedeln eller sådan annan notering som är lämplig. markeras "ej granskad".
11.3 Företaget ska inte hållas ansvarigt för skador eller brister som skulle vara uppenbara vid noggrann inspektion om villkoren i denna klausul inte efterlevs och kommer i alla händelser inte att vara ansvariga. om ett skriftligt klagomål inte har levererats till företaget inom 10 dagar efter leveransen med detaljerade uppgifter om den påstådda skadan eller bristen.
11.4 I alla fall där defekter eller brister klagas av företaget ska företaget inte hållas ansvariga med avseende på detta om inte en möjlighet att inspektera varorna som levereras till företaget innan någon användning görs av den eller någon ändring eller modifiering görs av köparen.
11.5 Med förbehåll för punkt 11.3 och 11.4 ska företaget åtgärda eventuella brister i varorna och Om det är lämpligt, byt ut gods som skadats under transporten så snart det är rimligt att göra det, men i övrigt har inget som helst ansvar som uppstår till följd av sådan brist eller skada.
11.6 Även om alla aluminium- och tennprodukter är i sig rena, är de inte förpackade och transporterade i en steril miljö och därför kan Tinware Direct inte garantera att de kommer att vara fria från produktrelaterat eller partiklar från interaktion under packning och transport.
Även om lack och bläck som används är livsmedelssäkra rekommenderas att kunderna tar sina egna försiktighetsåtgärder och försäkra sig om produktens renhet och lämplighet före användning.

12. Garanti
12.1 Företaget garanterar att det har äganderätten till och den obegränsade rätten att sälja Varorna.
12.2 Det är Köparens ansvar att säkerställa att Varorna är lämpliga för det ändamål för vilket de är avsedda att användas.
12.3 Ingen representation eller garanti ges beträffande varornas lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål och köparen ska försäkra sig i detta avseende och är därför helt ansvarig
12.4 Om köparen har några specifika krav för användning av varorna måste köparen meddela företaget dessa krav skriftligen innan han köper varorna.
12.5 Om köparen är osäker på om någon vara är lämplig för ett visst ändamål bör den rådfråga företaget innan köpet.
12.6 Om varorna är i ett sådant skick som utan detta villkor skulle ge köparen rätt att avbryta avtalet och/eller kräva skadestånd från företaget förbehåller sig företaget rätten att
reparera eller ersätta varorna.

13. Ansvar
13.1 Inledning
13.1.1 Ingenting i punkt 13 ska anses utesluta eller begränsa företagets ansvar för dödsfall eller personskada till följd av företagets vårdslöshet.
13.1.2 Var och en av underklausulerna i Punkt 13 ska behandlas som separat och oberoende.
13.2 Undantag
13.2.1 Punkt 13.2 omfattar endast defekter som orsakats av felaktig konstruktion, tillverkning, material eller utförande. Det täcker inte defekter orsakade av onormal användning, felaktig användning eller försummelse. Den täcker inte felaktig design, tillverkningsmaterial eller utförande som tillhandahålls eller utförs av köparen eller tredje part. När det gäller varor som inte är designade eller tillverkade av Bolaget ger Bolaget endast sådan garanti eller garanti till Köparen som Bolaget självt erhåller.
13.2.2 Företaget samtycker till att om något fel som omfattas av punkt 13.2 upptäcks under en period på tolv månader från avsändningsdatumet, kommer företaget antingen att reparera varorna på egen bekostnad eller, om det väljer att göra det, ersätta dem.
13.2.3 Företaget ansvarar inte för eventuella defekter som uppstår. eller införs av en köpare under lagring eller hantering av produkterna där denna köpare agerar som agent eller distributör av företagets produkter. Köparen bör rådfråga företaget om tvivel råder med avseende på lämpliga lagrings- eller hanteringskrav.
13.2.4 Köparen kan inte göra anspråk på förmånen av denna klausul om inte:
(1) han informerar företaget om det relevanta defekten skriftligen inom 7 arbetsdagar efter att han upptäckt det;och
(2) han returnerar varorna till företaget på egen bekostnad.
13.2.5 Risken för oavsiktlig förlust medan varorna returneras kommer att bäras av köparen.
13.2.6 Som vederlag för att få förmånen av denna klausul samtycker köparen till att, förutom de villkor som anges i klausulerna 11 och 12, inga andra villkor, villkor, garantier eller i nominerade termer, uttryckliga eller underförstådd, lagstadgad eller på annat sätt, ska utgöra en del av detta avtal.
13.3 Uteslutning av följdförlust
Företaget ska inte hållas ansvarigt för någon följdförlust eller indirekt förlust som köparen lider, oavsett om denna förlust härrör från avtalsbrott. eller skadestånd eller på något annat sätt (inklusive förlust som uppstår från Com företagets försumlighet). Icke uttömmande illustrationer av följdförlust eller indirekt förlust skulle vara:
— förlust av vinst
— förlust av kontrakt
— skada på köparens eller någon annans egendom och
personskada för köparen eller någon annan (förutom i den mån sådan skada kan hänföras till företagets försumlighet).
13.4 Begränsning
Företagets totala ansvar för ett anspråk eller för summan av alla anspråk som härrör från någon av företagets handling eller försummelse (oavsett om det härrör från företagets försumlighet eller på annat sätt) får inte överstiga 1 000 000 £.

14. Särskilda förpackningar eller material
Där specialmaterial eller märkesförpackningar krävs för att tillfredsställa köparens beställningsspecifikation, är det ett villkor att eventuell överskottsmängd av dessa artiklar som produceras av företaget, vid slutförande av köparens beställning, faktureras till , och betalas av köparen.

15. Force Majeure
15.1 Företaget ska inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att leverera varorna som härrör från omständigheter utanför företagets kontroll
15.2 Icke uttömmande illustrationer av sådana omständigheter skulle vara gudstjänst, krig, upplopp, explosion, terrordåd, onormalt väder förhållanden, brand, översvämning, strejker, lockouter, statliga åtgärder eller föreskrifter (Storbritannien eller på annat sätt), förseningar från leverantörer, olyckor och brist på material, arbetskraft eller tillverkningsanläggningar.
15.3 Skulle företaget hindras från att leverera under ovanstående omständigheter , ska den ge Köparen skriftligt meddelande om detta så snart som rimligen är praktiskt möjligt.
15.4 Om omständigheterna som förhindrar leverans fortfarande kvarstår tre månader efter det att Köparen mottagit Bolagets meddelande, kan endera parten skriftligen meddela den andra parten att avbryta avtalet.
15.5 Om avtalet hävs på detta sätt kommer Bolaget att återbetala eventuell betalning som Köparen redan har gjort på grund av priset (med förbehåll för avdrag av något belopp som företaget har rätt från köparen) men företaget kommer inte att vara skyldigt att ersätta köparen för ytterligare förlust eller skada orsakad av underlåtenhet att leverera.

16. Meddelande
Alla meddelanden som ska lämnas nedan ska vara skriftliga och ska anses ha lämnats i vederbörlig ordning om de har skickats eller levererats till den berörda parten på dess adress som anges på nästa sida eller sådan adress som parten från tid till annan kan meddela skriftligen och ska anses ha delgivits, om den skickas med post, 48 timmar efter postningen.

17. Överlåtelse
Varken företaget eller köparen ska överlåta eller överlåta eller påstå sig överlåta eller överlåta kontraktet eller förmånerna därav till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från den andre.

18. Korrekt lag och jurisdiktion
Kontraktet ska styras av och tolkas i enlighet med Englands lag.

19. Avstående
Företagets rättigheter och gottgörelser enligt avtalet ska inte förminskas, avstås från eller utsläckas genom att företaget beviljar överseende, tålamod eller förlängning av tid för att hävda eller utöva sådana rättigheter eller rättsmedel.

20. Rubriker
Rubrikerna till dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte ha någon effekt på tolkningen av dem.

September 2001 (Reviderad november 2017)
Tinware Direct Limited, Crow Hill Farm, Wilden, Bedford, Mk44 2QS, Storbritannien

.