Användarvillkor— Tinware Direct Hoppa till innehållet

Användarvillkor

TINWARE DIRECT BEGRÄNSADE VILLKOR OCH VILLKOR

Definitioner                                                                                                                                                             

I dessa villkor ska följande ord ha följande betydelser:-

”kontraktet” avser kontraktet mellan företaget och köparen för försäljning och köp av varorna i enlighet med dessa villkor och villkor som ändras från tid till annan i enlighet med klausul 2. 1

”Företaget” avser Tinware Direct Limited som är registrerat och registrerat i England och Wales med företagsnummer 04222223 vars registrerade kontor är på The Granary Crowhill Farm, Ravensden Road Wilden, Bedford, Bedfordshire, MK44 2QS

"Köparen" avser köparen av Varorna från Företaget.

"varorna" avser de produkter eller artiklar eller tjänster som säljs eller tillhandahålls av företaget.

"Illustrationer eller teckningar" avser alla former av konstverk, fotografier, illustrationer eller skärmdumpar som framställts av företaget.

"Immateriella rättigheter" avser patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, tjänstemärken, handel, rättigheter till yrkeskläder eller kläder, rättigheter till goodwill eller att stämma för bortgång, rättigheter till illojal konkurrens , rättigheter till mönster, moraliska rättigheter, rättigheter till konfidentiell information (inklusive know-how och affärshemligheter) och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar om och förnyelser eller förlängningar av sådana rättigheter, och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd i någon del av världen.

"Beställning" avser Köparens beställning av Varorna som anges skriftligen av Köparen

"Beställningsacceptans" har den betydelse som anges i klausul 2. 5.

 1. Språk

1. 1 Om detta avtal dessutom är undertecknat på, eller översätts till, något annat språk än engelska, ska den engelska språkversionen ha företräde.

1. 2 Alla andra dokument som tillhandahålls i samband med detta avtal ska vara på engelska, eller så ska det finnas en korrekt förberedd översättning till tyska, italienska, franska, spanska, holländska och den engelska översättningen kommer att ha företräde i händelse av konflikt mellan dem.

 1. Kontraktet

2. 1 Alla beställningar accepteras under dessa villkor och alla efterföljande ändringar som företaget gör från tid till annan.

2. 2 Inga ändringar av dessa villkor är tillåtna om de inte uttryckligen har godkänts av en direktör i företaget skriftligen.

2. 3 Alla muntliga beställningar måste bekräftas till företaget skriftligen via post eller e-post inom 24 timmar efter att den muntliga beställningen lämnats till företaget. Eventuella muntliga beställningar som inte bekräftas skriftligen kommer inte att behandlas.

2. 4 Ordern ska endast anses accepterad när Bolaget utfärdar ett skriftligt godkännande av Ordern (“Orderacceptans”), vid vilken tidpunkt Kontraktet träder i kraft.

2. 5 Genom att beställa varor från Företaget kommer Köparen att anses acceptera att dessa villkor ska gälla och att inga andra villkor, vare sig muntligt eller skriftligt i samband med de beställda Varorna, ska ingå i någon transaktion som görs med avseende på sådana Varor.

 1. Avbokning

3. 1 Ingen annullering av någon beställning är tillåten om det inte uttryckligen godkänts av en direktör i företaget skriftligen.

3. 2 I händelse av en överenskommen avbokning enligt 3. 1 Köparen kommer att vara ansvarig för ersättning till företaget för alla kostnader och utgifter som uppstår i samband med den associerade och annullerade beställningen, tillsammans med en avbeställningsavgift på 3 % av värdet på beställningen.

 1. Erbjudanden och offerter

4. 1 Alla illustrationer eller ritningar som medföljer ett citat eller ingår i någon katalog, prislista, webbplats eller annons från företaget, eller inom, eller bifogas, något e-postmeddelande, är endast ungefärliga representationer och är inte bindande i detalj om det inte anges att så är företaget skriftligen genom att acceptera ordern. Alla vikter och mått och andra uppgifter anges i god tro som ungefär korrekta, men eventuella oväsentliga justeringar eller variationer av den ursprungliga Ordern kommer inte att göra kontraktet felaktigt eller göras till grund för något krav mot företaget.

4. 2 Alla offerter som Bolaget lämnar till Köparen förblir giltiga under en period av fjorton dagar från offertdatumet. Om köparen önskar lägga en beställning efter utgången av denna period kommer en ny offert att lämnas.

 1. Pris

5. 1 Alla priser som tas ut är de som gäller vid datumet för orderacceptansen om inte annat anges av företaget.

5. 2 Om inte annat anges priset på varorna:

5. 2 1 exkluderar belopp avseende mervärdesskatt (moms) som köparen dessutom är skyldig att betala till företaget enligt gällande kurs, under förutsättning att en giltig momsfaktura erhålls; och

5. 2 2 exkluderar kostnader och avgifter för förpackning, försäkring och transport av Varorna, vilka ska faktureras Köparen.

5. 3 Företaget kan, genom att meddela Köparen när som helst före leverans av Varorna, justera priset på Varorna för att återspegla eventuella ökningar i kostnaden för Varorna som beror på:

(a) någon faktor utanför företagets kontroll (inklusive valutafluktuationer, höjningar av skatter och tullar, ökningar av arbetskraft, råvaror och andra tillverkningskostnader);

(b) varje begäran från köparen att ändra leveransdatum, kvantiteter eller typer av beställda varor; eller

(c) varje försening orsakad av instruktioner från köparen eller underlåtenhet att ge företaget adekvat eller korrekt information eller instruktioner.

5. 4 Varje pris som ingår i en offert, försäljningsbekräftelse eller faktura från Bolaget ska anses vara i valuta som anges på offerten eller webbplatsen om inte annat uttryckligen anges i det dokumentet.

 1. Betalningsvillkor

6. 1 Köparen ska erlägga full betalning med Köparens Beställning utom där Bolaget har erbjudit andra villkor som tydligt anges i Bolagets offert.

6. 2 Köparen ska utföra betalning i den valuta som anges på fakturan, eller där inte anges - i pund sterling. Eventuella kostnader som är involverade i omvandlingen av mottagna medel som inte överensstämmer med detta kommer att betalas av köparen som en extra kostnad.

6. 3 Kostnaden för överföring av eventuella betalningar som köparen gör till företaget kommer att betalas av köparen som en extra kostnad.

6. 4 Om köparen inte betalar till företaget inom de villkor som anges i kontraktet, förbehåller sig företaget rätten att ta ut ränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till betalning, vilken ränta ska uppstå med 8 % per månad över baskursen för Bank of England från tid till annan

6. 5 Köparen har ingen rätt till kvittning, lagstadgad eller på annat sätt.

6. 6 Om köparen (som är ett företag) har en framställning om likvidation eller ett förvaltningsbeslut enligt Insolvency Act 1986 (eller annan tillämplig lagstiftning inom den jurisdiktion där köparen är verksam) eller fattar ett beslut om frivillig likvidation på annat sätt än i syfte att sammanslagning eller rekonstruktion i god tro eller sammanslagning med dess borgenärer eller låta en konkursförvaltare utses för hela eller delar av dess tillgångar eller (som en individ) blir konkurs eller insolvent eller ingår någon överenskommelse med dess borgenärer som gör sig skyldiga till ett väsentligt eller allvarligt brott mot detta avtal (och om ett sådant brott inte kan avhjälpas inom 7 dagar efter mottagandet av meddelandet om detta), kommer han att anses ha förkastat avtalet.

6. 7 Företaget förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande kräva säkerhet för betalning innan man fortsätter med eller levererar någon Beställning.

 1. Ändring

7. 1 Varje ändring av köparen av konsten, designen, färgen eller kvantiteten som efterfrågas efter orderacceptet kan resultera i en ökning av kontraktspriset.

7. 2 Företaget ska skriftligen bekräfta för Köparen det förhöjda Kontraktspriset och kommer endast att behandla Beställningen vid mottagandet av Köparens godkännande av höjningen och ytterligare betalning erhålls.

 1. Leverans

8. 1 Alla varor som angetts för leverans ska levereras till köparens adress eller, om annan, enligt köparens beställning.

8. 2 Varje ändring av den ursprungligen begärda leveransadressen kan medföra extra kostnader och företaget förbehåller sig rätten att justera priserna därefter.

8. 3 Vid tillfället för orderacceptans ska leveranssättet avtalas skriftligen mellan företaget och köparen. Köparen är skyldig att betala kostnaden för leverans, packning och försäkring.

8. 4 Leveranstiden är inte avgörande. Ungefärliga tidsplaner för leverans kommer att tillhandahållas köparen av företaget på begäran. För att undvika tvivel kan de angivna tidsskalorna ändras och tredje parts tillgänglighet.

8. 5 Om Bolaget misslyckas med att leverera Varorna, ska dess ansvar begränsas till de kostnader och utgifter som Köparen ådrar sig för att erhålla ersättningsvaror av liknande beskrivning och kvalitet på den billigaste tillgängliga marknaden, minus priset för Varorna. Företaget ska inte ha något ansvar för underlåtenhet att leverera varorna i den mån ett sådant fel orsakas av en Force Majeure-händelse eller köparens underlåtenhet att förse företaget med adekvata leveransinstruktioner eller andra instruktioner som är relevanta för leveransen av Varor

8. 6 Bolaget förbehåller sig rätten att delleverans och lämna en separat faktura för varje delbetalning.

8. 7 När leverans ska ske på delbetalning, eller Bolaget utövar sin rätt till delleverans enligt punkt 8. 6 härav eller om det finns någon försening i leveransen av en eller flera delbetalningar av någon anledning, ger detta inte köparen rätt att behandla avtalet som förkastat eller till skadestånd.

8. 8 Om företaget levererar upp till 10 % mer eller mindre än kvantiteten av de beställda varorna får köparen inte avvisa varorna eller kräva skadestånd och köparen är skyldig att acceptera och betala enligt avtalspriset för kvantiteten av varorna levereras.

 1. Risk och övergång av egendom

9. 1 Risken i varorna ska övergå till köparen när varorna levereras till, eller hämtas ut av, köparen eller dennes ombud.

9. 2 Äganderätten till Varorna ska inte övergå till Köparen förrän betalning har mottagits av Företaget för Varorna och inga andra belopp då är utestående från Köparen till Företaget med avseende på andra Varor som tillhandahålls av Företaget.

9. 3 Köparen har licens av företaget att använda eller samtycka till att sälja de varor som levereras till köparen i enlighet med bestämmelserna i paragraf 9. 4 och 9. 5

9. 4 Tills äganderätten till varorna har övergått till köparen, ska köparen:

9. 4 1 inneha varorna som förtroendeombud och borgmästare för företaget;

9. 4 2 hålla varorna åtskilda och åtskilda från all annan egendom som tillhör köparen och tredje part och i gott och väsentligt reparations- och skick och förvaras på ett sådant sätt att det klart kan identifieras som tillhörande företaget.

9. 5 Företaget kan när som helst återkalla rätten till försäljning och användning av varorna genom meddelande till köparen om köparen är i försummelse under längre tid än 14 dagar med betalningen av vilken summa som helst som ska betalas till företaget (oavsett om det gäller Varor eller andra varor som levereras när som helst av den till köparen) (eller om företaget har uppriktiga tvivel om köparens solvens).

9. 5. 1 Köparens försäljnings- och användningsrätt ska automatiskt upphöra om köparen har framställt en begäran om likvidation eller om ett förvaltningsbeslut enligt Insolvency Act 1986 (eller annan tillämplig lagstiftning inom den jurisdiktion där köparen är verksam) eller fattar ett beslut om frivillig likvidation på annat sätt än i syfte att i god tro sammanslagning eller rekonstruktion eller sammanslutningar med dess borgenärer eller låter en konkursförvaltare utses för hela eller delar av dess tillgångar eller blir konkurs eller insolvent eller ingår överenskommelser med borgenärerna eller vidtar eller utsätts för liknande åtgärder till följd av skulder eller utför eller genomgår någon liknande handling eller förfarande enligt utländsk lag;

9. 5. 2 vid fastställande av köparens försäljnings- och användningsrätt ska köparen ställa någon av varorna, i dess besittning eller under dess kontroll, till företagets förfogande och företaget ska ha rätt att gå in i köparens lokaler för ändamålet att ta bort varorna.

9. 6 Företaget ska när som helst ha rätt att tillgodogöra sig alla betalningar som görs av köparen med avseende på alla varor som avräkning av sådana fakturor eller konton avseende sådana varor som företaget efter eget gottfinnande kan anse vara lämpligt, trots eventuella påstådda tillägnanden till i motsats till köparen.

 1. Lien och stopp

Tills dess att äganderätten till Varorna har övergått till Köparen har Bolaget rätt att hålla inne leverans om Köparen (som är ett företag) har framställt en begäran om likvidation eller om ett förvaltningsbeslut enligt Insolvensen lag 1986 (eller annan tillämplig lagstiftning inom den jurisdiktion där köparen är verksam) eller antar ett beslut om frivillig likvidation på annat sätt än i syfte att sammanslagning eller rekonstruktion i god tro eller sammanslagning med dess borgenärer eller har en kurator utsedd till hela eller delar av dess tillgångar eller (som en individ) blir konkurs eller insolvent eller ingår överenskommelser med borgenärer eller vidtar eller utsätts för liknande åtgärder till följd av skulder eller utför eller genomgår någon liknande handling eller förfarande enligt utländsk lag.

 1. Inspektion/brist

11. 1 Köparen är skyldig att inspektera varan vid leverans eller vid hämtning, allt efter omständigheterna.

11. 2 Om varorna inte kan undersökas ska transportsedeln eller sådan annan anteckning vara märkt "ej granskad".

11. 3 Företaget ska inte hållas ansvariga för skador eller brister som skulle vara uppenbara vid inspektion om villkoren i denna klausul inte efterlevs och kommer under alla omständigheter inte att vara ansvariga om ett skriftligt klagomål inte levereras till företaget inom 3 månaders leverans med uppgifter om den påstådda skadan eller bristen.

11. 4 I alla fall där ett skriftligt klagomål har kommit in till Bolaget i enlighet med punkt 11. 3 Företaget ska undersöka klagomålet och svara med sina resultat skriftligen inom 28 dagar.

11. 5 Med förbehåll för klausul 11. 3 och 11. 4 och efter företagets gottfinnande ska företaget avhjälpa eventuella brister i varorna och i tillämpliga fall ersätta alla varor som skadats under transporten så snart det är rimligt att göra det, men i övrigt har inget som helst ansvar som uppstår till följd av sådan brist eller skada till varorna.

11. 6 Även om allt förpackningsmaterial är rent i sig, förpackas och transporteras de inte i en steril miljö och därför kan Tinware Direct inte garantera att de kommer att vara fria från produktrelaterat eller partiklar från interaktion under förpackning och transport.

11. 7 Företaget ger ingen garanti eller garanti för att lacken och bläck som används är livsmedelssäkra, det rekommenderas att köparen vidtar sina egna försiktighetsåtgärder och försäkrar sig om produktens renhet och lämplighet före användning.

 1. Garanti

12. 1 Företaget garanterar att det har äganderätten till och den obegränsade rätten att sälja varorna.

12. 2 Det är Köparens ansvar att se till att Varorna är lämpliga för det ändamål för vilka de är avsedda att användas.

12. 3 Ingen representation eller garanti ges beträffande varornas lämplighet eller lämplighet för något speciellt ändamål och köparen ska försäkra sig i detta avseende och är helt ansvarig.

12. 4 Om köparen har några specifika krav för användningen av varorna måste köparen meddela dessa krav skriftligen till företaget innan beställningen godkänns. Företaget rekommenderar starkt köparen att prova varorna innan en beställning görs för att bekräfta att varorna kommer att uppfylla deras krav.

12. 5 Om köparen är osäker på om någon vara är lämplig för ett visst ändamål bör den rådfråga företaget innan köpet.

12. 6 Om omfattas av 12. 5 Köparen anser att Varorna är olämpliga för ändamålet och detta accepteras av Bolaget, Bolaget förbehåller sig rätten att reparera eller byta ut varorna på egen bekostnad. Om villkoret eller lämpligheten för ändamålet inte kan komma överens mellan företaget och köparen är båda parter överens om att göra sitt bästa för att lösa eventuell tvist i god tro och med användning av skiljedom/medling i första hand om så är lämpligt  

 1. Ansvar

13. 1 Inledning

13. 1 1 Ingenting i punkt 13 ska anses utesluta eller begränsa företagets ansvar för dödsfall eller personskada till följd av företagets vårdslöshet.

13. 1 2 Var och en av underklausulerna i paragraf 13 ska behandlas som separata och oberoende.

13. 2 Uteslutning

13. 2 1 paragraf 13. 2 omfattar endast defekter som orsakats av felaktig konstruktion, tillverkning, material eller utförande. Den täcker inte defekter orsakade av onormal användning, felaktig användning eller försummelse. Det täcker inte felaktig design, tillverkningsmaterial eller utförande som tillhandahålls eller utförs av köparen eller tredje part. Beträffande varor som inte är designade eller tillverkade av Bolaget ger Bolaget endast sådan garanti eller garanti till Köparen som Bolaget självt erhåller.

13. 2 2 Företaget samtycker till att om något fel som omfattas av denna klausul upptäcks och köparen lämnar meddelande till företaget senast tre månader efter leveransdatum, kommer företaget att antingen reparera eller byta ut varorna på egen bekostnad.

13. 2 3 Företaget ansvarar inte för något fel som uppstår eller introduceras av en köpare under lagring eller hantering av produkterna där denna köpare agerar som agent eller distributör av företagets produkter. Köparen bör rådfråga Företaget om tvivel råder med avseende på lämpliga lagrings- eller hanteringskrav.

13. 2 4 Köparen kan inte göra anspråk på förmånen av denna klausul om inte:

(a) Köparen informerar Företaget om det relevanta felet i enlighet med Klausul 13. 2 2; och

(b) Köparen returnerar Varorna till Företaget på egen bekostnad.

13. 2 5 Risken för oavsiktlig förlust medan varorna returneras bärs av köparen.

13. 2 6 Som vederlag för att få förmånen av denna klausul samtycker köparen till att, förutom de villkor som anges i klausulerna 11 och 12, inga andra villkor, villkor, garantier eller i nominerade termer, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, ska bildas en del av detta kontrakt.

13. 3 Uteslutning av följdförlust

Företaget ska inte hållas ansvarigt för någon följdförlust eller indirekt förlust som Köparen lider, oavsett om denna förlust härrör från pliktbrott i kontrakt eller skadestånd eller på annat sätt (inklusive förlust till följd av Bolagets försumlighet). Icke uttömmande illustrationer av följdförlust eller indirekt förlust skulle vara:

(a) förlorad vinst

(b) förlust av kontrakt

(c) skada på köparens eller någon annans egendom och personskada på köparen eller någon annan (förutom i den mån sådan skada kan hänföras till företagets vårdslöshet).

13. 4 Begränsning

Företagets totala ansvar för något anspråk eller för summan av alla anspråk som härrör från någon av företagets handling eller försummelse (oavsett om det härrör från företagets försumlighet eller på annat sätt) ska inte överstiga 1 000 000 £.

 1. Specialförpackningar eller material

Där speciella material eller märkesförpackningar krävs för att uppfylla Köparens orderspecifikation, är det ett villkor att eventuell överskottskvantitet av dessa varor som produceras av Bolaget, efter slutförandet av Köparens beställning, faktureras till och betalas av , köparen.

 1. Force Majeure

15. 1 Företaget ska inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt Kontraktet om sådan försening eller misslyckanden beror på händelser, omständigheter eller orsaker utanför företagets kontroll.

15. 2 Utan begränsning till bestämmelserna i klausul 15. 1 Företaget kommer inte att bryta mot avtalet för någon försening i att fullgöra eller underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter om dessa antingen direkt eller indirekt är ett resultat av, eller är associerat med, antingen Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (' Brexit'); eller Coronavirus-pandemin i Storbritannien eller någon annanstans (oavsett om den orsakas av någon låsning eller annan statlig eller officiell åtgärd, direktiv eller ingripande; och/eller av misslyckande att ta emot, Guds handling, krig, upplopp, explosion, handling av terrorism, onormala väderförhållanden, brand, översvämning, strejker, lockouter, statliga åtgärder eller föreskrifter (Storbritannien eller på annat sätt), förseningar från leverantörer, olyckor och brist på material, arbetskraft eller tillverkningsanläggningar.

15. 3 Skulle Bolaget hindras från att leverera under ovanstående omständigheter, ska det meddela Köparen skriftligt meddelande om detta så snart som rimligen är praktiskt möjligt.

15. 4 Om omständigheterna som hindrar leverans kvarstår tre månader efter det att Köparen mottagit Bolagets meddelande, kan endera parten skriftligen meddela den andra parten om att häva Kontraktet.

15. 5 Om Avtalet hävs på detta sätt kommer Bolaget att återbetala eventuell betalning som Köparen redan har gjort på grund av priset (med förbehåll för avdrag för eventuellt belopp Bolaget har rätt från Köparen) men Bolaget är inte skyldigt att ersätta köparen för ytterligare förlust eller skada som orsakas av underlåtenhet att leverera.

 1. Regler och villkor för rabatt, kampanj- och kupongkod

16. 1 Koder kan inte tillämpas på tidigare gjorda beställningar.

16. 2 Rabattkoder och kuponger kan inte lösas in mot prover eller fraktkostnader.

16. 3 Koder kan endast användas för beställningar som görs online om inget annat anges.

16. 4 Endast en kod kan användas per transaktion.

16. 5 Koder är inte giltiga mot förbeställningar.

16. 6 Kuponger och kampanjkoder kan inte överföras eller lösas in mot kontanter eller kredit.

16. 7 Koder kan inte användas tillsammans med andra erbjudanden eller mot rabatterade eller reaprodukter.

16. 8 I händelse av retur kommer återbetalning endast att ges mot det ursprungliga kontantpriset minus den använda kupongen. Verifikationen kan inte återanvändas på ersättningsartiklar eller återutställas för framtida användning. Se vår returpolicy för andra undantag.

16. 9 Koder är giltiga under den tid som anges på den utfärdade kupongen eller publicerad.

16. 10 koder för enskilda produkter kan endast användas för att köpa den specifika produkten som anges så länge lagret räcker.

16. 11 Kampanjkoder kan dras tillbaka när som helst.

16. 12 Tinware Direct har rätt att ändra dessa villkor när som helst och utan meddelande till köparen.

 1. Meddelande

Allt meddelande som ska lämnas ska vara skriftligt och ska anses ha mottagits vederbörligen av den berörda parten på dess adress som anges på nästa sida eller sådan adress som parten från tid till annan kan meddela skriftligen och ska anses ha delgivits, om den skickas per post, 48 timmar efter postningen.

Om meddelande skickas via e-post, ska det anses ha mottagits vid överföringstillfället, eller, om denna tidpunkt infaller utanför 9. 00:00 till 5. 24:00 måndag till fredag, exklusive lagstadgade helgdagar (”Affektivets öppettider”), på mottagningsplatsen, när öppettiderna återupptas.

 1. Uppgift

18. 1 Företaget kan när som helst överlåta, överlåta, pantsätta, debitera, lägga ut underleverantörer, delegera, deklarera en trust över eller på något annat sätt handla med alla eller någon av sina skyldigheter enligt avtalet.

18. 2 Köparen får inte överlåta, överföra, pantsätta, debitera, lägga ut underleverantörer, delegera, deklarera en trust över eller på något annat sätt handla med någon eller alla av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kontraktet utan föregående skriftligt medgivande från Företaget.

 1. Immateriell egendom och konfidentialitet

19. 1 Alla ritningar, material, utrustning, programvara, uppfinningar, specifikationer, instruktioner, planer, offerter, prissättning eller någon form av immateriell egendom som tillhandahålls av säljaren till köparen ska behandlas som konfidentiell information och ska förbli säljarens egendom.

19. 2 Köparen får inte reproducera, sprida eller kopiera någon säljarens konfidentiell information utan säljarens uttryckliga skriftliga medgivande.

 1. Tvistlösning och medling

20. 1 Om någon tvist uppstår i samband med detta avtal, är parterna överens om att inleda medling i god tro för att lösa en sådan tvist och kommer att göra det i enlighet med Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) Model Mediation Procedure. Om inte annat överenskommits mellan parterna inom 14 arbetsdagar från meddelandet om tvisten, kommer medlaren att nomineras av CEDR.

 1. Korrekt lag och jurisdiktion

Kontraktet ska styras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales.

 1. Befrielse

Företagets rättigheter och gottgörelser enligt kontraktet ska inte förminskas, avstås från eller utsläckas genom att företaget beviljar överseende, tålamod eller förlängning av tid för att hävda eller utöva sådana rättigheter eller gottgörelser.

 1. Rubriker

Rubrikerna till dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte ha någon effekt på tolkningen av dem.

September 2001 (Reviderad 13 april 2022)

Tinware Direct Limited, Crow Hill Farm, Wilden, Bedford, Mk44 2QS, Storbritannien