Warunki usługi— Tinware Direct Przejdź do treści

Warunki usługi

BEZPOŚREDNIE OGRANICZONE WARUNKI I WARUNKI TINWARE

Definicje                                                                                                                          

W niniejszych warunkach następujące słowa mają następujące znaczenie:-

„Umowa” oznacza umowę między Spółką a Kupującym dotyczącą sprzedaży i zakupu Towarów zgodnie z niniejszymi warunkami, zmienianymi od czasu do czasu zgodnie z klauzulą ​​2.3.

„Spółka” oznacza Tinware Direct Limited zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 04222223, której siedziba znajduje się pod adresem The Granary Crowhill Farm, Ravensden Road Wilden, Bedford, Bedfordshire, MK44 2QS

„Kupujący” oznacza nabywcę Towarów od Spółki.

„Towary” oznaczają produkty lub artykuły lub usługi, które są sprzedawane lub dostarczane przez Spółkę.

„Ilustracje lub Rysunki” oznaczają dowolną formę grafiki, fotografii, ilustracji lub zrzutów ekranu przygotowanych przez Firmę.

„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe, znaki usługowe, handel, prawa do stroju handlowego lub stroju, prawa do pozwu lub powództwa o podszywanie się, prawa do nieuczciwej konkurencji , prawa do wzorów, autorskie prawa osobiste, prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnice handlowe) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane, w tym wszystkie wnioski o ich odnowienie lub rozszerzenie, a także wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony w dowolnej części świata.

„Zamówienie” oznacza zamówienie Kupującego na Towary określone na piśmie przez Kupującego

„Przyjęcie Zamówienia” ma znaczenie podane w punkcie 2.5.

 1. Język

1.1 Jeśli niniejsza umowa zostanie dodatkowo podpisana lub przetłumaczona na dowolny język inny niż angielski, obowiązuje wersja w języku angielskim.

1.2 Każdy inny dokument dostarczony w związku z niniejszą umową powinien być w języku angielskim lub powinno być odpowiednio przygotowane tłumaczenie na język niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, holenderski, a tłumaczenie na język angielski będzie miało pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między ich.

 1. Umowa

2.1 Wszystkie Zamówienia są przyjmowane zgodnie z niniejszymi Warunkami i wszelkimi późniejszymi zmianami wprowadzanymi przez Firmę od czasu do czasu.

2.2 Żadna zmiana niniejszych Warunków nie jest dozwolona, ​​chyba że zostanie wyraźnie zaakceptowana przez Dyrektora Spółki na piśmie.

2.3 Wszystkie zamówienia ustne muszą zostać potwierdzone Spółce na piśmie pocztą lub e-mailem w ciągu 24 godzin od dostarczenia Spółce zamówienia ustnego. Wszelkie zamówienia ustne, które nie zostaną potwierdzone na piśmie, nie będą realizowane.

2.4 Zamówienie uważa się za przyjęte tylko wtedy, gdy Spółka wyda pisemną akceptację Zamówienia („Przyjęcie Zamówienia”), w którym to momencie dochodzi do zawarcia Umowy.

2.5 Zamawiając towary od Spółki, uznaje się, że Kupujący zgadza się, że niniejsze warunki mają zastosowanie i że żadne inne warunki, przedstawione ustnie lub na piśmie w związku z zamówionymi Towarami, nie będą stanowić części jakiejkolwiek transakcji dokonanej w odniesieniu do takie Towary.

 1. Anulowanie

3.1 Żadne anulowanie Zamówienia nie jest dozwolone, chyba że zostanie wyraźnie uzgodnione przez Dyrektora Spółki na piśmie   

3.2 W przypadku uzgodnionego anulowania, jak określono w 3.1, Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu Spółce wszystkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z powiązanym i anulowanym zamówieniem, wraz z opłatą za anulowanie w wysokości 3% wartości na rozkaz.

 1. Oferty i wyceny

4.1 Wszystkie ilustracje lub rysunki towarzyszące wycenom lub zawarte w jakimkolwiek katalogu, cenniku, stronie internetowej lub reklamie przez Spółkę lub w lub załączone do jakiejkolwiek wiadomości e-mail, są jedynie przybliżonymi oświadczeniami i nie są wiążące w szczegółach, o ile nie określono inaczej tak przez Spółkę w formie pisemnej przy przyjęciu Zamówienia. Wszystkie wagi i wymiary oraz inne dane są podane w dobrej wierze jako w przybliżeniu poprawne, ale wszelkie nieistotne korekty lub zmiany w pierwotnym Zamówieniu nie będą naruszać umowy ani nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń przeciwko Firmie.

4.2 Wszystkie oferty przekazane Kupującemu przez Spółkę zachowują ważność przez okres czternastu dni od daty wyceny. W przypadku chęci złożenia Zamówienia przez Kupującego po upływie tego terminu zostanie przedstawiona nowa oferta cenowa.

 1. Cena

5.1 Wszystkie naliczone ceny są cenami z dnia Przyjęcia Zamówienia, chyba że Spółka określiła inaczej.

5.2 O ile nie określono inaczej, cena Towaru:

5.2.1 nie obejmuje kwot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), które Kupujący będzie dodatkowo zobowiązany zapłacić Spółce według obowiązującej stawki, pod warunkiem otrzymania ważnej faktury VAT; i

5.2.2 nie obejmuje kosztów i opłat związanych z pakowaniem, ubezpieczeniem i transportem Towarów, które zostaną zafakturowane na Kupującego.

5.3 Firma może, powiadamiając Kupującego w dowolnym momencie przed dostawą Towarów, skorygować cenę Towarów w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztów Towarów, który wynika z:

(a) jakikolwiek czynnik poza kontrolą Spółki (w tym wahania kursów walut, wzrost podatków i ceł, wzrost robocizny, surowców i innych kosztów produkcji);

(b) wszelkie żądania Kupującego dotyczące zmiany terminu dostawy, ilości lub rodzaju zamawianych Towarów; lub

(c) jakiekolwiek opóźnienie spowodowane jakimikolwiek instrukcjami Kupującego lub brakiem przekazania Spółce odpowiednich lub dokładnych informacji lub instrukcji przez Kupującego.

5.4 Każda cena zawarta w jakiejkolwiek ofercie, potwierdzeniu sprzedaży lub fakturze od Firmy będzie uważana za wyrażoną w walucie podanej w ofercie lub na stronie internetowej, chyba że wyraźnie określono inaczej w tym dokumencie.

 1. Warunki płatności

6.1 Kupujący dokona płatności w całości wraz z Zamówieniem Kupującego, chyba że Spółka zaoferowała inne warunki wyraźnie określone w ofercie Spółki.

6.2 Kupujący dokona płatności w walucie wskazanej na fakturze lub, jeśli nie podano, w funtach szterlingach. Wszelkie koszty związane z konwersją wszelkich otrzymanych środków, które nie są zgodne, zostaną pokryte przez Kupującego jako opłata dodatkowa.

6.3 Koszt przekazania wszelkich płatności dokonanych przez Kupującego na rzecz Spółki zostanie pokryty przez Kupującego jako opłata dodatkowa.

6.4 Jeżeli Kupujący nie dokona płatności należnej Spółce w terminach określonych w Umowie, Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek od zaległej kwoty od terminu płatności do dnia zapłaty, przy czym odsetki te naliczane są według stawki o 8% miesięcznie powyżej stopy bazowej Banku Anglii od czasu do czasu

6.5 Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia, ustawowe lub inne.

6.6 Jeżeli Kupującemu (będącemu spółką) złożono wniosek o jej likwidację lub o wydanie nakazu administracyjnego na podstawie Ustawy o upadłości z 1986 r. (lub jakiegokolwiek innego obowiązującego ustawodawstwa w jurysdykcji, w której Nabywca prowadzi działalność) lub podejmie uchwałę o dobrowolnym likwidacja w inny sposób niż do celów połączenia lub przebudowy w dobrej wierze lub połączenia z wierzycielami lub wyznaczenie syndyka masy upadłościowej całości lub części jej aktywów lub (będąc osobą fizyczną) ogłosi upadłość lub niewypłacalność lub zawrze jakąkolwiek umowę ze swoim wierzyciele lub dopuści się istotnego lub poważnego naruszenia niniejszej Umowy (a w przypadku, gdy takie naruszenie, które podlega naprawieniu, nie naprawi go w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o tym, będzie uważane za odstąpienie od Umowy

6.7 Firma zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, według własnego uznania, zażądać zabezpieczenia płatności przed kontynuowaniem lub dostarczeniem dowolnego Zamówienia.

 1. Zmiana

7.1 Wszelkie zmiany dokonane przez Kupującego w sztuce, projekcie, kolorze lub ilości wymagane po Przyjęciu Zamówienia mogą skutkować wzrostem ceny Kontraktu.

7.2 Spółka potwierdzi Kupującemu na piśmie podwyższoną cenę Umowną i zrealizuje Zamówienie dopiero po otrzymaniu przez Kupującego akceptacji podwyżki i otrzymania dodatkowej płatności.

 1. Dostawa

8.1 Wszystkie pozycje objęte dostawą zostaną dostarczone na adres Kupującego lub, jeśli jest inny, wskazany w zamówieniu Kupującego.

8.2 Każda zmiana pierwotnie żądanego adresu dostawy może wiązać się z dodatkowymi kosztami, a Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty cen.

8.3 W momencie Przyjęcia Zamówienia sposób dostawy zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy Spółką a Kupującym. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy, pakowania i ubezpieczenia.

8.4 Czas dostawy nie ma znaczenia. Przybliżone terminy dostaw zostaną dostarczone Kupującemu przez Spółkę na żądanie. W celu uniknięcia wątpliwości podane ramy czasowe mogą ulec zmianie, a dostępność stron trzecich.

8.5 Jeżeli Spółka nie dostarczy Towarów, jej odpowiedzialność będzie ograniczona do kosztów i wydatków poniesionych przez Kupującego w celu uzyskania towaru zastępczego o podobnym opisie i jakości na najtańszym dostępnym rynku, pomniejszone o cenę Towaru. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów w zakresie, w jakim takie niedostarczenie jest spowodowane zdarzeniem siły wyższej lub niedostarczeniem przez Kupującego Spółce odpowiednich instrukcji dostawy lub jakichkolwiek innych instrukcji, które są istotne dla dostawy Towar

8.6 Spółka zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw partiami oraz do oferowania odrębnej faktury za każdą ratę.

8.7 Gdy dostawa ma się odbywać partiami lub Firma wykonuje swoje prawo do dostawy partiami zgodnie z klauzulą ​​8.6 niniejszego dokumentu lub w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dostawie jednej lub więcej rat z jakiegokolwiek powodu, nie uprawnia to Kupującego traktować Kontrakt jako odrzucony lub odszkodowawczy.

8.8 Jeżeli Firma dostarczy do 10% więcej lub mniej niż ilość zamówionych Towarów, Kupujący nie może odrzucić Towaru ani żądać odszkodowania, a Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia i zapłaty według stawki umownej za ilość dostarczonych Towarów.

 1. Ryzyko i przekazanie majątku

9.1 Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Kupującego, gdy Towary zostaną dostarczone lub odebrane przez Kupującego lub jego agenta.

9.2 Tytuł własności do Towarów nie przechodzi na Kupującego do czasu otrzymania przez Spółkę płatności za Towary i żadne inne kwoty nie są wówczas zaległe od Kupującego na rzecz Spółki w odniesieniu do innych Towarów dostarczonych przez Spółkę.

9.3 Kupujący jest upoważniony przez Spółkę do używania lub wyrażenia zgody na sprzedaż Towarów dostarczonych Kupującemu z zastrzeżeniem postanowień punktów 9.4 i 9.5

9.4 Do czasu przejścia tytułu własności Towaru na Kupującego, Kupujący powinien:

94,1 posiadać Towary jako powiernik i depozytariusz Spółki;

9.4.2 przechowywać Towary oddzielnie i oddzielnie od wszelkiej innej własności Kupującego i osób trzecich oraz w dobrej i istotnej naprawie i stanie oraz być przechowywane w taki sposób, aby można je było jednoznacznie zidentyfikować jako należące do Spółki.

9.4.2. t3>

9.5 Spółka może w dowolnym momencie odwołać uprawnienie do sprzedaży i korzystania z Towarów za powiadomieniem Kupującego, jeśli Kupujący zalega z płatnością przez okres dłuższy niż 14 dni w jakiejkolwiek kwocie należnej Spółce (niezależnie od tego, czy w odniesieniu do Towarów lub jakichkolwiek innych towarów dostarczonych przez nią Kupującemu w dowolnym momencie) (lub jeśli Spółka ma bona fide wątpliwości co do wypłacalności Kupującego).

9.5.1 Prawo Kupującego do sprzedaży i użytkowania wygasa automatycznie, jeśli Kupujący złoży wniosek o jego likwidację lub o wydanie nakazu administracyjnego na podstawie Ustawy o upadłości z 1986 r. (lub jakiegokolwiek innego obowiązującego ustawodawstwa w jurysdykcji, w której Nabywca prowadzi działalność) lub podejmuje uchwałę o dobrowolnej likwidacji w inny sposób niż w celu połączenia lub przebudowy w dobrej wierze lub połączenia z wierzycielami lub zlecił wyznaczenie syndyka masy upadłościowej całości lub części jego aktywów lub ogłosi upadłość lub niewypłacalność lub wchodzi w żadne układy z wierzycielami lub podejmuje lub ponosi podobne działania w wyniku długów lub przeprowadza lub przechodzi analogiczne czynności lub postępowania na podstawie prawa obcego;

9.5.2 po ustaleniu uprawnień Kupującego do sprzedaży i użytkowania, Kupujący odda dowolny z Towarów w posiadanie lub pod jego kontrolą do dyspozycji Spółki, a Spółka ma prawo wejść na teren Kupującego w celu usunięcia Towaru.

9.6 Firma będzie w dowolnym momencie uprawniona do przywłaszczenia wszelkich płatności dokonanych przez Kupującego w odniesieniu do jakichkolwiek Towarów w ramach rozliczenia takich faktur lub rachunków w odniesieniu do takich towarów, które Firma może według własnego uznania uznać za odpowiednie, niezależnie od jakichkolwiek rzekomych przeciwne przywłaszczenie przez Kupującego.

 1. Zastaw i przestój

Do czasu, gdy tytuł własności Towarów przeszedł na Kupującego, Spółka ma prawo wstrzymać dostawę, jeżeli Kupujący (będący Spółką) ma złożony wniosek o jej likwidację lub o wydanie nakazu administracyjnego w ramach niewypłacalności Ustawa z 1986 r. (lub jakiekolwiek inne obowiązujące ustawodawstwo w jurysdykcji, w której Nabywca prowadzi działalność) lub podejmuje uchwałę o dobrowolnej likwidacji w celu innym niż połączenie lub rekonstrukcję w dobrej wierze lub połączenie z wierzycielami lub wyznaczenie syndyka masy upadłościowej całość lub część jej aktywów lub (będąc osobą fizyczną) ogłosi upadłość lub niewypłacalność lub zawrze jakiekolwiek układy z wierzycielami lub podejmie lub poniesie podobne działania w wyniku długów lub przeprowadza lub przechodzi analogiczne czynności lub postępowania na podstawie prawa obcego.

 1. Inspekcja/Brak

11.1 Kupujący ma obowiązek skontrolować Towar przy dostawie lub przy odbiorze, w zależności od przypadku.

11.2 W przypadku, gdy Towary nie mogą zostać zbadane, nota przewoźnika lub inna notatka stosowna powinna być oznaczona jako „nie zbadano”.

11.3 Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub braki, które byłyby widoczne podczas kontroli, jeśli warunki niniejszej klauzuli nie są przestrzegane, a w każdym razie nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli pisemna reklamacja nie zostanie dostarczona do Firma w ciągu 3 miesięcy od dostawy szczegółowo opisująca domniemane uszkodzenie lub brak.

11.4 We wszystkich przypadkach, w których Firma otrzymała pisemną skargę zgodnie z punktem 11.3, Firma zbada skargę i ustosunkuje się do jej ustaleń na piśmie w ciągu 28 dni.

11.5 Z zastrzeżeniem klauzuli 11.3 i 11.4 i według uznania Spółki, Spółka uzupełni wszelkie braki Towarów i, w stosownych przypadkach, wymieni wszelkie Towary uszkodzone w transporcie, gdy tylko będzie to uzasadnione, ale w przeciwnym razie nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z takiego niedoboru lub uszkodzenia do Towaru

11.6 Chociaż wszystkie materiały opakowaniowe są wewnętrznie czyste, nie są one pakowane i transportowane w sterylnym środowisku, a zatem Tinware Direct nie może zagwarantować, że będą wolne od zanieczyszczeń związanych z produktem lub cząstek stałych z interakcji podczas pakowania i transportu.

11.7 Spółka nie udziela żadnej gwarancji ani gwarancji, że stosowane lakiery i tusze są bezpieczne dla żywności, zaleca się, aby Kupujący przedsięwziął własne środki ostrożności i upewnił się co do czystości i przydatności produktu przed użyciem.

 1. Gwarancja

12.1 Firma gwarantuje, że posiada tytuł i nieobciążone prawo do sprzedaży Towarów.

12.2 Obowiązkiem Kupującego jest upewnienie się, że Towary są odpowiednie do celu, do którego są przeznaczone.

12.3 Nie udziela się żadnych oświadczeń ani gwarancji co do przydatności lub przydatności Towarów do jakiegokolwiek konkretnego celu, a Kupujący powinien upewnić się w tym zakresie i ponosi całkowitą odpowiedzialność.

12.4 Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek szczególne wymagania dotyczące użytkowania Towarów, Kupujący musi powiadomić Spółkę o tych wymaganiach na piśmie przed Przyjęciem Zamówienia. Firma zdecydowanie zaleca Kupującemu pobranie próbki Towaru przed złożeniem Zamówienia w celu potwierdzenia, że ​​Towar spełni jego wymagania.

12.5 Jeśli Kupujący nie ma pewności co do przydatności jakichkolwiek Towarów do określonego celu, przed zakupem powinien skonsultować się z Firmą.

12.6 Jeżeli z zastrzeżeniem pkt 12.5 Kupujący uważa, że ​​Towary są niezdatne do użytku i zostanie to zaakceptowane przez Spółkę, Spółka zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany towaru na własny koszt. Jeśli warunek lub przydatność do celu nie mogą zostać uzgodnione między Spółką a Kupującym, obie strony zgadzają się dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór w dobrej wierze i z wykorzystaniem arbitrażu/mediacji w pierwszej instancji, jeśli jest to właściwe.  

 1. Odpowiedzialność

13.1 Wprowadzenie

13.1.1 Żadne z postanowień punktu 13 nie będzie uważane za wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Firmy za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Firmy.

13.1.2 Każdy z podrozdziałów w Klauzuli 13 należy traktować jako odrębny i niezależny.

13.2 Wykluczenie

13.2.1 Punkt 13.2 obejmuje wyłącznie wady spowodowane wadliwym projektem, produkcją, materiałami lub wykonaniem. Nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Nie obejmuje wad projektu, materiałów produkcyjnych lub wad wykonania dostarczonych lub podjętych przez Kupującego lub osoby trzecie. W odniesieniu do towarów, które nie zostały zaprojektowane lub wyprodukowane przez Spółkę, Spółka udziela Kupującemu wyłącznie takiej gwarancji lub rękojmi, jaką otrzymuje sama Spółka.

13.2.2 Firma zgadza się, że w przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady objętej niniejszą klauzulą ​​i powiadomienia Firmy przez Kupującego nie później niż trzy miesiące od daty dostawy, Firma naprawi lub wymieni towary w swoim własny koszt.

13.2.3 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady powstałe lub wprowadzone przez Kupującego w trakcie przechowywania lub obsługi produktów, gdy Kupujący działa jako agent lub dystrybutor produktów Spółki. Kupujący powinien skonsultować się ze Spółką w przypadku wątpliwości w odniesieniu do odpowiednich wymagań dotyczących przechowywania lub obsługi.

13.2.4 Kupujący nie może domagać się korzyści wynikających z niniejszej klauzuli, chyba że:

(a) Kupujący poinformuje Spółkę o odpowiedniej wadzie zgodnie z Punktem 13.2.2; i

(b) Kupujący zwraca Towar Spółce na własny koszt.

13.2.5 Ryzyko przypadkowej utraty podczas zwrotu Towaru ponosi Kupujący

13.2.6 W zamian za skorzystanie z niniejszej klauzuli, Kupujący zgadza się, że oprócz warunków określonych w klauzulach 11 i 12, żadne inne warunki, warunki, gwarancje lub warunki nominowane, wyraźne lub dorozumiane, ustawowe lub w inny sposób, stanowią część niniejszej umowy.

13.3 Wyłączenie strat następczych

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wtórne lub pośrednie poniesione przez Kupującego, niezależnie od tego, czy strata ta wynika z naruszenia obowiązków wynikających z umowy, czynu niedozwolonego lub w jakikolwiek inny sposób (w tym straty wynikające z zaniedbania Spółki). Niewyczerpujące przykłady strat następczych lub pośrednich to:

(a) utrata zysków

(b) utrata kontraktów

(c) uszkodzenie mienia Kupującego lub kogokolwiek innego oraz obrażenia ciała Kupującego lub kogokolwiek innego (z wyjątkiem przypadków, gdy takie szkody można przypisać zaniedbaniu Spółki).

13.4 Ograniczenia

Całkowita odpowiedzialność Spółki za jedno roszczenie lub za sumę wszystkich roszczeń wynikających z jednego działania lub zaniedbania Spółki (wynikających z zaniedbania Spółki lub z innego powodu) nie może przekroczyć 1 000 000 GBP.

 1. Specjalne opakowanie lub materiały

Gdy wymagane są specjalne materiały lub markowe opakowania w celu spełnienia specyfikacji zamówienia Kupującego, będzie to warunkiem, że wszelkie nadwyżki tych przedmiotów wyprodukowane przez Spółkę zostaną po zrealizowaniu zamówienia Kupującego zafakturowane i płatne przez , Kupujący.

 1. Siła wyższa

15.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub uchybienia wynikają ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą Spółki.

15.2 Bez ograniczenia do postanowień punktu 15.1, Spółka nie naruszy Umowy z powodu jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli to samo wynika bezpośrednio lub pośrednio z lub jest związane z, albo wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („Brexit”); lub pandemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii lub w innym miejscu (czy to dlatego, że jest to spowodowane blokadą lub innym działaniem rządu lub oficjalnym działaniem, dyrektywą lub interwencją; i/lub nieotrzymaniem aktu Bożego, wojny, zamieszek, wybuchu, aktu terroryzm, nietypowe warunki pogodowe, pożar, powódź, strajki, lokauty, działania lub regulacje rządowe (w Wielkiej Brytanii lub w innych krajach), opóźnienia dostawców, wypadki i brak materiałów, siły roboczej lub zakładów produkcyjnych.

15.3 Jeżeli w powyższych okolicznościach Spółka nie będzie mogła dokonać dostawy, powiadomi Kupującego na piśmie o tym fakcie tak szybko, jak to możliwe.

15.4 Jeżeli okoliczności uniemożliwiające dostawę utrzymują się trzy miesiące po otrzymaniu przez Kupującego zawiadomienia od Spółki, każda ze stron może powiadomić drugą pisemnie o odstąpieniu od Umowy.

15.5 Jeśli Umowa zostanie anulowana w ten sposób, Firma zwróci wszelkie płatności, które Kupujący już dokonał z tytułu ceny (z zastrzeżeniem potrącenia jakiejkolwiek kwoty, którą Firma jest uprawniona od Kupującego), ale Firma nie ponosić odpowiedzialność za zrekompensowanie Kupującemu wszelkich dalszych strat lub szkód spowodowanych niedostarczeniem.

 1. Warunki korzystania z rabatów, kodów promocyjnych i kodów kuponów

16.1 Kody nie mogą być stosowane do wcześniej złożonych zamówień.

16.2 Kody rabatowe i kupony nie mogą być wymieniane na próbki lub koszty wysyłki.

16.3 Kody mogą być używane tylko w przypadku zamówień złożonych online, chyba że zaznaczono inaczej.

16.4 Tylko jeden kod może być użyty na transakcję.

16.5 Kody nie są ważne w przypadku zamówień w przedsprzedaży.

16.6 Kupony i kody promocyjne nie podlegają przeniesieniu ani wymianie na gotówkę lub kredyt.

16.7 Kody nie mogą być używane w połączeniu z innymi ofertami lub produktami przecenionymi lub wyprzedaży.

168 W przypadku zwrotu, zwroty będą dokonywane wyłącznie na podstawie pierwotnej ceny gotówkowej pomniejszonej o zastosowany kupon. Kuponu nie można ponownie zastosować do produktów zastępczych ani ponownie wystawić do wykorzystania w przyszłości. Zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów dla innych wyjątków.

16.9 Kody są ważne przez okres podany na wystawionym lub opublikowanym voucherze.

16.10 Kody dla poszczególnych produktów mogą być używane tylko do zakupu określonego produktu podanego do wyczerpania zapasów.

16.11 Kody promocyjne można wycofać w dowolnym momencie.

16.12 Tinware Direct ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia Kupującego.

 1. Powiadomienie

Wszelkie zawiadomienia, które mają być przekazane, będą miały formę pisemną i będą uważane za należycie otrzymane przez zainteresowaną stronę na jej adres podany na odwrocie lub na adres, który strona może od czasu do czasu powiadamiać na piśmie i uważa się, że został doręczony, jeśli został wysłany pocztą, 48 godzin po wysłaniu.

Jeśli zawiadomienie zostanie wysłane pocztą elektroniczną, zostanie ono uznane za otrzymane w momencie wysłania lub, jeśli ten czas przypada poza godziną 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy/dni ustawowych („Godziny pracy”) , w miejscu odbioru, po wznowieniu godzin pracy.

 1. Zadanie

18.1 Firma może w dowolnym momencie dokonać cesji, przeniesienia, hipoteki, obciążenia, podzlecenia, delegowania, zadeklarowania zaufania lub w jakikolwiek inny sposób zajmować się wszystkimi lub niektórymi prawami do zobowiązań wynikających z Umowy.

18.2 Kupujący nie może dokonywać cesji, przenosić, hipoteki, obciążać, podzlecać, delegować, deklarować powiernictwa ani w jakikolwiek inny sposób zajmować się niektórymi lub wszystkimi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki .

 1. Własność intelektualna i poufność

19.1 Wszystkie rysunki, materiały, sprzęt, oprogramowanie, wynalazki, specyfikacje, instrukcje, plany, oferty cenowe lub wszelkie formy własności intelektualnej dostarczone przez Sprzedającego Kupującemu należy traktować jako informacje poufne i pozostają własnością Sprzedający.

19.2 Kupujący nie może powielać, rozpowszechniać ani kopiować żadnych poufnych informacji sprzedawcy bez wyraźnej pisemnej zgody sprzedawcy.

 1. Rozstrzyganie sporów i mediacja

20.1 W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszą umową, strony zgadzają się przystąpić do mediacji w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia takiego sporu i zrobią to zgodnie z modelową procedurą mediacyjną Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów (CEDR). O ile strony nie uzgodnią inaczej w ciągu 14 dni roboczych od powiadomienia o sporze, mediator zostanie wyznaczony przez CEDR.

 1. Właściwe prawo i jurysdykcja

Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii.

 1. Zrzeczenie się

Prawa i środki zaradcze Spółki wynikające z umowy nie mogą zostać zmniejszone, zniesione ani wygaszone przez udzielenie jakichkolwiek odpustów, wyrozumiałości lub przedłużenia czasu przez Spółkę w dochodzeniu lub wykonywaniu takich praw lub środków prawnych.

 1. Nagłówki

Nagłówki niniejszych warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na ich interpretację.

wrzesień 2001 (zmieniony 13 kwietnia 2022)

Tinware Direct Limited, Crow Hill Farm, Wilden, Bedford, Mk44 2QS, Wielka Brytania

.