Käyttöehdot- Tinware Direct Siirry sisältöön

Käyttöehdot

TINWARE DIRECT RAJOITETUT KÄYTTÖEHDOT

Määritelmät                                                     

Näissä ehdoissa seuraavilla sanoilla on seuraavat merkitykset: -

"Sopimus" tarkoittaa sopimusta yrityksen ja ostajan välillä tavaroiden myynnistä ja ostosta näiden ehtojen mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina kohdan 2.3 mukaisesti.

"Yhtiö" tarkoittaa Tinware Direct Limitediä, joka on perustettu ja rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritysnumerolla 04222223 ja jonka rekisteröity kotipaikka on The Granary Crowhill Farm, Ravensden Road Wilden, Bedford, Bedfordshire, MK44 2QS

"Ostaja" tarkoittaa Tavaroiden ostajaa Yritykseltä.

"Tavarat" tarkoittaa tuotteita tai esineitä tai palveluita, jotka yritys myy tai toimittaa.

"Kuvitukset tai piirustukset" tarkoittavat mitä tahansa yrityksen valmistamaa taidetta, valokuvaa, piirroksia tai kuvakaappauksia.

"Immateriaalioikeudet" tarkoittavat patentteja, oikeuksia keksintöihin, tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kauppaa, oikeuksia pukeutumiseen tai pukeutumiseen, oikeuksia liikearvoon tai oikeuteen nostaa väärentämisen, vilpillisen kilpailun oikeuksia , oikeudet malleihin, moraaliset oikeudet, oikeudet luottamuksellisiin tietoihin (mukaan lukien taitotieto ja liikesalaisuudet) ja kaikki muut immateriaalioikeudet, riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä, mukaan lukien kaikki tällaisten oikeuksien hakemukset ja uusimis- tai laajennukset, ja kaikki samanlaiset tai vastaavat oikeudet tai suojamuodot missä tahansa päin maailmaa.

"Tilaus" tarkoittaa Ostajan Tavaroiden tilausta Ostajan kirjallisesti

"Tilauksen hyväksymisellä" on kohdassa 2.5 annettu merkitys.

 1. Kieli

1.1 Jos tämä sopimus on lisäksi allekirjoitettu tai käännetty jollekin muulle kielelle kuin englanniksi, englanninkielinen versio on ensisijainen.

1.2 Kaikki muut tämän sopimuksen yhteydessä toimitettavat asiakirjat tulee olla englanninkielisiä tai niistä on oltava asianmukaisesti laadittu käännös saksaksi, italiaksi, ranskaksi, espanjaksi, hollanniksi ja englanninkielinen käännös on ensisijainen, jos välillä on ristiriitaa. niitä.

 1. Sopimus

2.1 Kaikki tilaukset hyväksytään näiden käyttöehtojen ja yhtiön ajoittain tekemien myöhempien muutosten mukaisesti.

2.2 Näiden käyttöehtojen muuttaminen ei ole sallittua, ellei Yhtiön johtaja ole nimenomaisesti hyväksynyt kirjallisesti.

2.3 Kaikki suulliset tilaukset on vahvistettava yritykselle kirjallisesti postitse tai sähköpostitse 24 tunnin kuluessa suullisen tilauksen toimittamisesta yritykselle. Suullista tilausta, jota ei ole vahvistettu kirjallisesti, ei käsitellä.

2.4 Tilaus katsotaan hyväksytyksi vasta, kun Yritys antaa tilaukselle kirjallisen hyväksynnän ("Tilauksen hyväksyminen"), jolloin sopimus tulee voimaan.

2.5 Tilaamalla tuotteita Yritykseltä ostajan katsotaan suostuvan siihen, että näitä ehtoja sovelletaan ja että mitkään muut tilattujen Tavaroiden yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti esitetyt ehdot eivät ole osa mitään kauppaa, joka koskee sellaisia ​​tavaroita.

 1. Peruutus

3.1 Tilauksen peruuttaminen ei ole sallittua, ellei Yhtiön johtaja ole nimenomaisesti suostunut siihen kirjallisesti   

3.2 Kohdan 3.1 mukaisen sovitun peruutuksen tapauksessa ostaja on velvollinen korvaamaan yritykselle kaikki kulut ja kulut, jotka liittyvät siihen liittyvään ja peruutettuun tilaukseen, sekä peruutusmaksun, joka on 3 % arvosta. tilauksesta.

 1. Tarjoukset ja tarjoukset

4.1 Kaikki kuvat tai piirustukset, jotka sisältyvät mihin tahansa tarjoukseen tai jotka sisältyvät mihin tahansa yrityksen luetteloon, hinnastoon, verkkosivustoon tai mainokseen tai sähköpostiin tai niihin on liitetty, ovat vain likimääräisiä esityksiä, eivätkä ne sido yksityiskohtaisesti, ellei toisin mainita Yrityksen on oltava niin kirjallisesti hyväksyessään Tilauksen. Kaikki painot ja mitat sekä muut tiedot ilmoitetaan vilpittömässä mielessä likimäärin oikeiksi, mutta merkityksettömät muutokset tai muutokset alkuperäiseen Tilaukseen eivät tee sopimusta eivätkä ne saa perustua minkäänlaisiin vaatimuksiin Yhtiötä vastaan.

4.2 Kaikki Yrityksen Ostajalle antamat tarjoukset ovat voimassa neljätoista päivää tarjouksen päivämäärästä. Jos ostaja haluaa tehdä tilauksen tämän ajanjakson päätyttyä, hänelle tehdään uusi tarjous.

 1. Hinta

5.1 Kaikki veloitetut hinnat ovat tilauksen hyväksymispäivän hintoja, ellei yritys toisin ilmoita.

5.2 Ellei toisin mainita, Tavaran hinta:

5.2.1 ei sisällä arvonlisäveron (ALV) summia, jotka Ostaja on lisäksi velvollinen maksamaan Yritykselle kulloinkin voimassa olevan ALV-laskun perusteella; ja

5.2.2 ei sisällä tavaroiden pakkaus-, vakuutus- ja kuljetuskustannuksia ja -kuluja, jotka laskutetaan Ostajalta.

5.3 Yritys voi ilmoittamalla ostajalle milloin tahansa ennen Tavaroiden toimitusta muuttaa Tavaroiden hintaa vastaamaan Tavaroiden kustannusten nousua, joka johtuu:

(a) kaikki tekijät, joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa (mukaan lukien valuuttakurssien vaihtelut, verojen ja tullien korotukset, työvoiman, raaka-aineiden ja muiden valmistuskustannusten nousu);

(b) Ostajan pyyntö muuttaa tilattujen Tavaroiden toimituspäivää, määriä tai tyyppejä; tai

(c) viivästykset, jotka johtuvat Ostajan antamista ohjeista tai siitä, että Ostaja ei ole antanut yritykselle riittäviä tai tarkkoja tietoja tai ohjeita.

5.4 Yrityksen tarjouksessa, myyntivahvistuksessa tai laskussa olevan hinnan katsotaan olevan tarjouksessa tai verkkosivustolla ilmoitetussa valuutassa, ellei asiakirjassa nimenomaisesti mainita toisin.

 1. Maksuehdot

6.1 Ostaja suorittaa maksun kokonaisuudessaan Ostajan Tilauksella, paitsi jos Yritys on tarjonnut muita ehtoja, jotka on selvästi mainittu Yrityksen tarjouksessa.

6.2 Ostaja suorittaa maksun laskussa ilmoitetussa valuutassa tai, jos sitä ei ole mainittu, Englannin punnissa. Ostaja maksaa kaikki kulut, jotka liittyvät vastaanotettujen varojen muuntamiseen, jos ne eivät vastaa sitä.

6.3 Ostajan yritykselle suorittamien maksujen välityskustannukset maksaa Ostaja lisämaksuna.

6.4 Mikäli ostaja ei suorita maksua yritykselle sopimuksessa määritellyissä ehdoissa, yhtiö varaa oikeuden periä viivästyneeltä summalta korkoa eräpäivästä maksuun asti, korkoa kerryttäessä 8 % kuukaudessa Englannin keskuspankin peruskoron yläpuolella ajoittain

6.5 Ostajalla ei ole lakisääteistä tai muuta kuittausoikeutta.

6.6 Jos ostaja (yrityksenä) on esittänyt hakemuksen sen purkamisesta tai hallintomääräyksestä vuoden 1986 Insolvency Actin (tai muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti siinä lainkäyttöalueella, jolla ostaja toimii) tai tekee vapaaehtoisen päätöksen likvidaatio muutoin kuin vilpittömässä mielessä tapahtuvaa yhdistämistä tai jälleenrakentamista varten tai liittoutumaan velkojiensa kanssa, tai sille nimetään selvitysmies koko omaisuuden tai sen osan osalta tai (yksityisenä henkilönä) menee konkurssiin tai maksukyvyttömäksi tai tekee järjestelyn sen kanssa. velkoja, joka syyllistyy olennaiseen tai vakavaan tämän sopimuksen rikkomiseen (ja jos tällainen rikkomus on korjattavissa, hän ei korjaa sitä 7 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta), hänen katsotaan irtisanoneen sopimuksen

6.7 Yritys pidättää oikeuden milloin tahansa harkintansa mukaan vaatia maksuvakuutta ennen tilauksen jatkamista tai toimittamista.

 1. Muutos

7.1 Ostajan tekemät muutokset taiteeseen, muotoiluun, väriin tai määrään tilauksen hyväksymisen jälkeen voivat johtaa sopimushinnan nousuun.

7.2 Yritys vahvistaa Ostajalle kirjallisesti korotetun sopimushinnan ja käsittelee Tilauksen vasta saatuaan ostajan hyväksynnän korotuksen ja lisämaksun vastaanottamiseen.

 1. Toimitus

8.1 Kaikki toimitettavaksi ilmoitetut tuotteet toimitetaan Ostajan osoitteeseen tai, jos se on eri, ostajan tilauksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

8.2 Alun perin pyydetyn toimitusosoitteen muutoksista voi aiheutua lisäkustannuksia, ja Yritys pidättää oikeuden muuttaa hintoja vastaavasti.

8.3 Toimitustavasta tulee sopia kirjallisesti Tilauksen vastaanottohetkellä Yrityksen ja Ostajan välillä. Ostaja on velvollinen maksamaan toimitus-, pakkaus- ja vakuutuskulut.

8.4 Toimitusaika ei ole ratkaiseva. Yritys toimittaa ostajalle pyynnöstä arvioidut toimitusajat. Epäselvyyksien välttämiseksi annetut aikataulut voivat muuttua ja kolmannen osapuolen saatavuus voi vaihdella.

8.5 Jos Yritys ei toimita Tavaroita, sen vastuu rajoittuu kustannuksiin ja kuluihin, jotka ostajalle aiheutuu samankaltaisten ja -laatuisten korvaavien tavaroiden hankkimisesta halvimmalla saatavilla olevalla markkinalla, vähennettynä Tavaran hinnalla. Yritys ei ole vastuussa mistään tavaroiden toimittamatta jättämisestä siltä osin kuin epäonnistuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai siitä, että ostaja ei ole antanut yritykselle asianmukaisia ​​toimitusohjeita tai muita ohjeita, jotka liittyvät tavaran toimittamiseen. Tavarat

8.6 Yritys pidättää oikeuden toimittaa erissä ja tarjota jokaisesta erästä erillisen laskun.

8.7 Kun toimitus tulee tapahtua osamaksuna tai yritys käyttää oikeuttaan toimittaa erissä tämän Sopimuksen kohdan 8.6 mukaisesti tai jos yhden tai useamman erän toimitus viivästyy mistä tahansa syystä, tämä ei oikeuta ostajaa käsitellä sopimusta hylättynä tai vahingonkorvauksina.

8.8 Jos Yritys toimittaa enintään 10 % enemmän tai vähemmän kuin tilattu tavaramäärä, ostaja ei voi hylätä tavaroita tai vaatia vahingonkorvausta, ja ostaja on velvollinen vastaanottamaan ja maksamaan sopimushinnalla määrästä toimitetuista tuotteista.

 1. Riski ja omaisuuden luovutus

9.1 Tuotteisiin liittyvä riski siirtyy ostajalle, kun tavarat toimitetaan ostajalle tai hänen edustajansa tai ne noudetaan.

9.2 Tavaroiden omistusoikeus ei siirry ostajalle ennen kuin Yritys on vastaanottanut maksun tavaroista, eikä ostajalta ole silloin maksamatta muita summia yritykselle liittyen muihin Yhtiön toimittamiin tuotteisiin.

9.3 Ostajalla on Yhtiön myöntämä lisenssi käyttää tai suostua myymään Ostajalle toimitettuja Tavaroita kohtien 9.4 ja 9.5 ehtojen mukaisesti

9.4 Ennen kuin omistusoikeus Tavaraan on siirtynyt Ostajalle, Ostajan tulee:

94.1 pitää Tavaroita Yhtiön luottamusasiamiehenä ja takuuna;

9.4.2 pitää Tavarat erillään ja erillään kaikesta muusta Ostajan ja kolmansien osapuolten omaisuudesta sekä hyvässä ja olennaisessa kunnossa ja säilytettävä siten, että ne ovat selvästi tunnistettavissa yritykselle kuuluviksi.

9.5 Yritys voi milloin tahansa peruuttaa Tuotteiden myynti- ja käyttöoikeuden ilmoittamalla siitä ostajalle, jos Ostaja on yli 14 päivää laiminlyönyt minkä tahansa yritykselle kuuluvan summan (olipa tavaroiden tai muiden ostajalle toimittamiensa tavaroiden suhteen) (tai jos Yhtiöllä on vilpittömässä mielessä epäilyksiä ostajan maksukyvystä).

9.5.1 Ostajan myynti- ja käyttöoikeus lakkaa automaattisesti, jos ostajalla on hakemus sen purkamisesta tai hallintomääräyksestä vuoden 1986 Insolvency Actin (tai minkä tahansa muun sovellettavan lainkäyttöalueella, jossa Ostaja toimii) tai päättää vapaaehtoisesta selvitystilasta muutoin kuin vilpittömässä mielessä tapahtuvaa yhdistämistä tai jälleenrakentamista varten tai velkojiensa kanssa tai nimeää pesänhoitajan koko omaisuutensa tai osalle omaisuudestaan ​​tai tekee konkurssin tai maksukyvyttömäksi tai menee mihinkään järjestelyihin velkojien kanssa tai ryhtyy tai joutuu vastaavanlaisiin toimiin velkojen seurauksena tai suorittaa tai joutuu vastaavanlaiseen toimintaan tai menettelyyn vieraan lain nojalla;

9.5.2 Ostajan myynti- ja käyttövallan päättämisen jälkeen Ostajan on asetettava kaikki hallussaan tai hallinnassaan olevat Tavarat Yhtiön käyttöön ja Yhtiöllä on oikeus päästä Ostajalle Tavaran poistamista varten.

9.6 Yrityksellä on milloin tahansa oikeus ottaa haltuunsa kaikki Ostajan tavaroista suorittamat maksut sellaisiin tavaroisiin liittyvien laskujen tai tilien suorittamiseksi, joita Yritys pitää oman harkintansa mukaan parhaaksi väitetyistä maksuista huolimatta. Ostajan omaksuminen toisin.

 1. Panttioikeus ja pysäytys

Kunes tavaran omistusoikeus on siirtynyt ostajalle, yrityksellä on oikeus keskeyttää toimitus, jos ostajalla (yrityksenä) on esitetty hakemus sen purkamisesta tai maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisesta hallintomääräyksestä Act 1986 (tai mikä tahansa muu soveltuva lainsäädäntö sen lainkäyttöalueen sisällä, jolla ostaja toimii) tai tekee päätöksen vapaaehtoisesta purkamisesta muutoin kuin vilpittömässä mielessä tapahtuvaa yhdistämistä tai jälleenrakentamista tai velkojiensa kanssa yhdistämistä varten tai on nimetty selvitysmies kaikki sen omaisuus tai osa siitä tai (henkilönä ollessaan) tulee konkurssiin tai maksukyvyttömäksi tai tekee järjestelyjä velkojien kanssa tai ryhtyy tai joutuu vastaavanlaisiin toimiin velkojen seurauksena tai suorittaa tai joutuu vastaavanlaisen toimen tai menettelyn kohteena vieraan lain nojalla.

 1. Tarkastus/Puja

11.1 Ostajalla on velvollisuus tarkastaa tavarat toimituksen tai noudon yhteydessä.

11.2 Jos tavaraa ei voida tarkastaa, rahdinkuljettajan muistiinpanoon tai muuhun asiaankuuluvaan huomautukseen on merkittävä "ei tarkastettu".

11.3 Yritys ei ole vastuussa mistään vahingoista tai puutteista, jotka ilmenevät tarkastuksessa, jos tämän kohdan ehtoja ei noudateta, eikä se ole missään tapauksessa vastuussa, jos kirjallista valitusta ei toimiteta Yritykselle kolmen kuukauden kuluessa toimituksesta, jossa kerrotaan väitetystä vauriosta tai puutteesta.

11.4 Kaikissa tapauksissa, joissa Yhtiö on vastaanottanut kirjallisen valituksen kohdan 11.3 mukaisesti, Yhtiö tutkii valituksen ja vastaa havainnoistaan ​​kirjallisesti 28 päivän kuluessa.

11.5 Ellei lausekkeista 11.3 ja 11 muuta johdu.4 ja Yhtiön harkinnan mukaan yritys korvaa tavaran puutteen ja tarvittaessa korvaa kuljetuksessa vaurioituneet tavarat heti, kun se on järkevää tehdä, mutta ei muuten ole millään tavalla vastuussa tällaisesta puutteesta tai vahingosta. Tavaroille

11.6 Vaikka kaikki pakkausmateriaalit ovat luonnostaan ​​puhtaita, niitä ei pakata ja kuljeteta steriilissä ympäristössä, joten Tinware Direct ei voi taata, että ne eivät sisällä tuotteeseen liittyviä tai hiukkasia yhteisvaikutuksesta pakkaamisen ja kuljetuksen aikana.

11.7 Yritys ei takaa, että käytetyt lakat ja musteet ovat elintarviketurvallisia, on suositeltavaa, että Ostaja ryhtyy omiin varotoimiin ja varmistaa tuotteen puhtauden ja sopivuuden ennen käyttöä.

 1. Takuu

12.1 Yritys takaa, että sillä on omistusoikeus ja rasittamaton oikeus myydä Tavarat.

12.2 Ostajan vastuulla on varmistaa, että tavarat sopivat siihen tarkoitukseen, johon niitä on tarkoitettu käytettäväksi.

12.3 Tuotteiden sopivuudesta tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei anneta minkäänlaista takuuta tai takuuta, ja ostaja on vakuuttunut tästä ja on täysin vastuussa.

12.4 Jos Ostajalla on erityisiä vaatimuksia Tavaroiden käytölle, Ostajan tulee ilmoittaa näistä vaatimuksista yritykselle kirjallisesti ennen Tilauksen hyväksymistä. Yritys suosittelee vahvasti ostajaa ottamaan näytteitä tuotteista ennen tilauksen tekemistä varmistaakseen, että tavarat vastaavat hänen vaatimuksiaan.

12.5 Jos ostaja on epävarma minkä tahansa Tavaran sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, hänen tulee neuvotella yrityksellä ennen ostoa.

12.6 Jos ostaja uskoo, että tavarat eivät ole käyttötarkoitukseensa soveltuvia kohdan 12.5 mukaisesti ja Yritys hyväksyy tämän, yritys pidättää oikeuden korjata tai vaihtaa tavarat omalla kustannuksellaan. Jos ehdosta tai tarkoituksenmukaisuudesta ei voida sopia yrityksen ja ostajan välillä, molemmat osapuolet sitoutuvat tekemään parhaansa ratkaistakseen kaikki riidat hyvässä uskossa ja käyttämällä tarvittaessa välimiesmenettelyä/sovittelua ensisijaisesti  

 1. Vastuu

13.1 Johdanto

13.1.1 Minkään kohdan 13 ei katsota sulkevan pois tai rajoittavan Yhtiön vastuuta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka johtuu Yhtiön huolimattomuudesta.

13.1.2 Kutakin lausekkeen 13 alakohtaa on käsiteltävä erillisenä ja itsenäisenä.

13.2 Poissulkeminen

13.2.1 Kohta 13.2 kattaa vain viat, jotka johtuvat virheellisestä suunnittelusta, valmistuksesta, materiaaleista tai valmistuksesta. Se ei kata epänormaalista käytöstä, väärinkäytöstä tai laiminlyönnistä aiheutuneita vikoja. Se ei kata Ostajan tai kolmansien osapuolien toimittamaa tai suorittamaa virheellistä suunnittelua, valmistusmateriaaleja tai valmistusta. Sellaisten tavaroiden osalta, joita yritys ei ole suunnitellut tai valmistanut, Yritys antaa Ostajalle vain sellaisen takuun, jonka yritys itse saa.

13.2.2 Yritys hyväksyy sen, että jos havaitaan tässä kohdassa tarkoitettu virhe ja ostaja ilmoittaa siitä yritykselle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua toimituspäivästä, yritys joko korjaa tai vaihtaa tavaran omalla kustannuksella.

13.2.3 Yritys ei ole vastuussa mistään ostajan tuotteiden varastoinnin tai käsittelyn aikana ilmenevistä tai käyttöönottamista vioista, jos ostaja toimii yhtiön tuotteiden edustajana tai jakelijana. Ostajan tulee ottaa yhteyttä Yhtiöön, jos on epäilyksiä asianmukaisista säilytys- tai käsittelyvaatimuksista.

13.2.4 Ostaja ei voi vaatia tämän lausekkeen etua, ellei:

(a) Ostaja ilmoittaa yritykselle asiaankuuluvasta viasta kohdan 13.2.2 mukaisesti; ja

(b) Ostaja palauttaa Tavarat Yritykselle omalla kustannuksellaan.

13.2.5 Ostaja vastaa vaarasta tavaroiden vahingossa tapahtuvasta katoamisesta palautuksen aikana

13.2.6 Vastineena tämän lausekkeen edun saamisesta Ostaja hyväksyy, että kappaleissa 11 ja 12 esitettyjen ehtojen lisäksi ei ole muita ehtoja, ehtoja, takuita tai nimellisehtoja, nimenomaisia ​​tai implisiittisiä, lakisääteisiä tai muuten, ovat osa tätä sopimusta.

13.3 Välillisten menetysten poissulkeminen

Yhtiö ei ole vastuussa ostajalle aiheutuneista välillisistä tai välillisistä vahingoista riippumatta siitä, johtuuko tämä vahinko sopimusvelvoitteiden rikkomisesta tai vahingonkorvausvelvollisuuden rikkomisesta tai muusta syystä (mukaan lukien tappiot, jotka johtuvat Yhtiön huolimattomuudesta). Ei-tyhjentävä esimerkki välillisistä tai epäsuorista menetyksistä olisi:

(a) voiton menetys

(b) sopimusten menettäminen

(c) Ostajan tai kenen tahansa muun omaisuudelle aiheutuvat vahingot ja ostajalle tai kenellekään muulle aiheutuneet henkilövahingot (paitsi siltä osin kuin tällainen vahinko johtuu Yrityksen huolimattomuudesta).

13.4 Rajoitus

Yhtiön kokonaisvastuu yhdestä vaatimuksesta tai kaikista Yhtiön yhdestä toiminnasta tai laiminlyönnistä (johtuivatpa yhtiön huolimattomuudesta tai muusta) johtuvien vaateiden kokonaismäärästä ei saa ylittää 1 000 000 puntaa.

 1. Erikoispakkaukset tai -materiaalit

Jos ostajan tilausspesifikaatioiden täyttämiseksi vaaditaan erikoismateriaaleja tai merkkipakkauksia, ehtona on, että kaikki yrityksen valmistamat ylimääräiset tuotteet laskutetaan ja maksetaan ostajan tilauksen valmistuttua , ostaja.

 1. Ylivoimainen este

15.1 Yritys ei ole vastuussa minkään Sopimuksen mukaisen velvoitteensa laiminlyönnistä, jos viivästys tai epäonnistumiset johtuvat tapahtumista, olosuhteista tai syistä, joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa.

15.2 Rajoittamatta kohdan 15.1 määräyksiä, yritys ei riko sopimusta minkään velvoitteensa suorittamisen viivästymisestä tai laiminlyönnistä, jos sama joko suoraan tai välillisesti johtuu tai liittyy joko Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista ("Brexit"); tai koronaviruspandemia Isossa-Britanniassa tai muualla (joko se johtuu sulkemisesta tai muusta hallituksen tai viranomaisen toiminnasta, käskystä tai interventiosta; ja/tai vastaanottamatta jättämisestä, Jumalan teko, sota, mellakka, räjähdys, terrorismi, epänormaalit sääolosuhteet, tulipalo, tulvat, lakot, työsulut, hallituksen toimet tai määräykset (Iso-Britannia tai muut), toimittajien viivästykset, onnettomuudet ja materiaalien, työvoiman tai tuotantolaitosten puute.

15.3 Jos yritys estyy toimittamasta yllä mainituissa olosuhteissa, sen on ilmoitettava tästä ostajalle kirjallisesti niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

15.4 Jos toimitusta estävät olosuhteet jatkuvat kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Ostaja on vastaanottanut Yrityksen ilmoituksen, kumpi tahansa osapuoli voi ilmoittaa kirjallisesti toiselle sopimuksen purkamisesta.

15.5 Jos sopimus puretaan tällä tavalla, Yritys hyvittää kaikki ostajan hinnan perusteella jo suorittamat maksut (jollei yrityksellä olevasta summasta vähennetään ostajasta), mutta Yritys ei on velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen epäonnistumisesta aiheutuneet lisätappiot tai vahingot.

 1. Alennus-, kampanja- ja kuponkikoodin käyttöehdot

16.1 Koodeja ei voi käyttää aiemmin tehtyihin tilauksiin.

16.2 Alennuskoodeja ja kuponkeja ei voi lunastaa näytteitä tai toimituskuluja vastaan.

16.3 Koodeja voidaan käyttää vain verkossa tehtyihin tilauksiin, ellei toisin mainita.

16.4 Vain yhtä koodia voidaan käyttää tapahtumaa kohden.

16.5 Koodit eivät kelpaa ennakkotilauksia vastaan.

16.6 Kupongit ja tarjouskoodit eivät ole siirrettävissä tai lunastettavissa käteiseksi tai hyvitykseksi.

16.7 Koodeja ei voi käyttää muiden tarjousten yhteydessä tai alennus- tai alennustuotteiden yhteydessä.

168 Palautuksen yhteydessä hyvitetään vain alkuperäinen käteishinta vähennettynä käytetyllä kupongilla. Lahjakorttia ei voi käyttää uudelleen korvaaviin tuotteisiin tai antaa uudelleen myöhempää käyttöä varten. Katso palautuskäytännöstämme muut poikkeukset.

16.9 Koodit ovat voimassa tositteessa mainitun tai julkaistun ajan.

16.10 Yksittäisten tuotteiden koodeja voi käyttää vain ilmoitetun tuotteen ostamiseen niin kauan kuin varastoa riittää.

16.11 Tarjouskoodit voidaan peruuttaa milloin tahansa.

16.12 Tinware Directillä on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ostajaa ilmoittamatta.

 1. Huomautus

Jokainen annettava ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, ja asianomaisen osapuolen katsotaan vastaanottaneen ne asianmukaisesti kääntöpuolella ilmoitettuun osoitteeseen tai sellaiseen osoitteeseen, jonka osapuoli voi ajoittain ilmoittaa kirjallisesti, ja sen katsotaan saaneen ilmoituksen. on toimitettu postitse 48 tunnin kuluessa lähettämisestä.

Jos ilmoitus lähetetään sähköpostitse, sen katsotaan vastaanotetuksi lähetyshetkellä tai, jos tämä aika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00 ulkopuolella, lukuun ottamatta lakisääteisiä/pyhäpäiviä ("Aukioloajat"). , vastaanottopaikassa, kun aukioloajat jatkuvat.

 1. Tehtävä

18.1 Yritys voi milloin tahansa luovuttaa, siirtää, kiinnittää, veloittaa, tehdä alihankintana, delegoida, julistaa trustin tai käsitellä millä tahansa muulla tavalla sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan tai kaikkia oikeuksiaan.

18.2 Ostaja ei saa luovuttaa, siirtää, kiinnittää, veloittaa, tehdä alihankintana, delegoida, julistaa luottamusta tai käsitellä millään muulla tavalla sopimuksen mukaisia ​​oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman yrityksen kirjallista lupaa. .

 1. Immateriaalioikeudet ja luottamuksellisuus

19.1 Kaikki Myyjän Ostajalle toimittamat piirustukset, materiaalit, laitteet, ohjelmistot, keksinnöt, tekniset tiedot, ohjeet, suunnitelmat, tarjoukset, hinnat tai minkä tahansa tyyppinen immateriaaliomaisuus on käsiteltävä luottamuksellisina tietoina, ja ne säilyvät Myyjä.

19.2 Ostaja ei saa jäljentää, levittää tai kopioida mitään myyjän luottamuksellisia tietoja ilman myyjän nimenomaista kirjallista lupaa.

 1. Riitojen ratkaisu ja sovittelu

20.1 Jos tähän sopimukseen liittyen syntyy erimielisyyksiä, osapuolet sopivat ryhtyvänsä sovitteluun hyvässä uskossa ratkaistakseen tällaisen riidan ja tekevät sen CEDR:n mallisovittelumenettelyn mukaisesti. Elleivät osapuolet toisin sovi 14 työpäivän kuluessa riidan tiedoksiantamisesta, CEDR nimeää sovittelijan.

 1. Asianmukainen laki ja toimivalta

Sopimusta säätelee Englannin ja Walesin laki ja sitä tulkitaan sen mukaisesti.

 1. Luopuminen

Yhtiön sopimuksen mukaisia ​​oikeuksia ja oikeussuojakeinoja ei heikennetä, luopua tai lakkauteta, jos Yhtiö myöntää tai käyttää kyseisiä oikeuksia tai oikeussuojakeinoja myöntymyksenä, suvaitsevaisuutta tai lisäaikaa.

 1. Otsikot

Näiden ehtojen otsikot ovat vain mukavuussyistä, eivätkä ne vaikuta niiden tulkintaan.

Syyskuu 2001 (tarkistettu 13. huhtikuuta 2022)

Tinware Direct Limited, Crow Hill Farm, Wilden, Bedford, Mk44 2QS, Yhdistynyt kuningaskunta

.