Όροι παροχής υπηρεσιών— Tinware Direct Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι παροχής υπηρεσιών

1. Ορισμοί
Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:-
"η Εταιρεία" σημαίνει Tinware Direct Limited
"τα Αγαθά" σημαίνει τα προϊόντα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται ή παρέχονται από την Εταιρεία.
«ο Αγοραστής» σημαίνει τον αγοραστή των Αγαθών από την Εταιρεία.

2. Η Σύμβαση
2.1 Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
2.2 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείουν οποιουσδήποτε άλλους Όρους και Προϋποθέσεις που δεν συνάδουν με αυτούς τους οποίους μπορεί να επιδιώξει να επιβάλει ο αγοραστής, παρόλο που ενδέχεται να υποβληθούν τέτοιοι άλλοι όροι και προϋποθέσεις σε μεταγενέστερο έγγραφο και/ή υποτίθεται ότι αποκλείει ή αντικαθιστά οποιουσδήποτε Όρους και Προϋποθέσεις που δεν συνάδουν με αυτούς ή ενδέχεται να περιέχονται σε οποιαδήποτε αποδοχή προσφοράς ή αντιπροσφορά από τον Αγοραστή.
2.3 Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων εκτός εάν ρητά αποδεκτή από έναν Διευθυντή της Εταιρείας εγγράφως.
2.4 Όλες οι προφορικές εντολές πρέπει να επιβεβαιώνονται στην Εταιρεία εγγράφως ταχυδρομικώς ή με φαξ ή email.
2.5 Με την παραγγελία αγαθών από την εταιρεία, ο Αγοραστής θα θεωρείται ότι συμφωνείτε ότι θα ισχύουν αυτοί οι όροι και ότι οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται σε οποιαδήποτε επιστολή, έντυπο παραγγελίας ή συμβουλή που λαμβάνει η Εταιρεία σε σχέση με τα παραγγελθέντα αγαθά δεν θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε συναλλαγής που πραγματοποιείται σε σχέση με αυτό το oods.

3. Ακύρωση
3.1 Δεν επιτρέπεται καμία ακύρωση από τον Αγοραστή εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά από την Εταιρεία.
3.2 Ο Αγοραστής σε περίπτωση συμφωνημένης ακύρωσης από τον Αγοραστή θα αποζημιώσει την Εταιρεία πλήρως έναντι όλων των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη στιγμή της ακύρωση.

4. Προσφορές και προσφορές
4.1 Όλες οι εικόνες ή τα σχέδια που συνοδεύουν οποιαδήποτε προσφορά ή περιέχονται σε οποιονδήποτε κατάλογο, τιμοκατάλογο ή ιστότοπο ή διαφήμιση της Εταιρείας ή εντός ή επισυνάπτονται σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μόνο κατά προσέγγιση και δεν είναι δεσμευτικές λεπτομερώς εκτός εάν δηλώθηκε από την εταιρεία εγγράφως με την αποδοχή της παραγγελίας. Όλα τα βάρη και οι μετρήσεις και τα άλλα στοιχεία δηλώνονται καλή τη πίστει ως κατά προσέγγιση σωστά, αλλά μικρές αποκλίσεις από αυτά δεν θα αδικούν τη σύμβαση ούτε θα αποτελούν τη βάση οποιασδήποτε αξίωσης κατά της Εταιρείας.

5. Τιμή
5.1 Όλες οι τιμές που χρεώνονται είναι αυτές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας από τον Αγοραστή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
5.2 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι τιμές που χρεώνονται είναι καθαρές εκ του εργοστασίου χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
5.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή πριν από την παράδοση των Αγαθών να προσαρμόσει την τιμή ώστε να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος πρώτων υλών, εργασίας ή υπηρεσιών, ναύλου ή ασφάλισης, φόρων ή δασμών ή οποιεσδήποτε διακυμάνσεις νομίσματος που επηρεάζουν το προαναφερθέν κόστος .
5.4 Οποιαδήποτε τιμή περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε προσφορά, επιβεβαίωση πώλησης ή τιμολόγιο από την Εταιρεία θα θεωρείται ότι είναι σε λίρες στερλίνα εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο.

6. Όροι πληρωμής
6.1 Ο Αγοραστής θα πραγματοποιήσει την πληρωμή καθαρά με μετρητά με την εντολή του Αγοραστή εκτός εάν η Εταιρεία έχει προσφέρει άλλους όρους που αναφέρονται σαφώς στην προσφορά της Εταιρείας.
6.2 Ο Αγοραστής θα πραγματοποιήσει την πληρωμή στο νόμισμα όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο , ή όπου δεν αναφέρεται - σε λίρες στερλίνα. Οποιοδήποτε κόστος συνεπάγεται η μετατροπή τυχόν ληφθέντων κεφαλαίων που δεν συμμορφώνονται θα βαρύνει τον αγοραστή.
6.3 Το κόστος μετάδοσης οποιωνδήποτε πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον Αγοραστή στην Εταιρεία θα βαρύνει τον Αγοραστή .
6.4 Ο χρόνος πληρωμής είναι ουσιαστικός.
6.5 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τόκους 2% μηνιαίως σε όλους τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, οι τόκοι που θεωρούνται δεδουλευμένοι σε καθημερινή βάση από την ημερομηνία λήξης πληρωμής σύμφωνα με την ρήτρα 5.1.
6.6 Ο Αγοραστής δεν θα έχει δικαίωμα συμψηφισμού, νόμιμο ή άλλο.
6.7 Εάν ο Αγοραστής (που είναι εταιρεία) έχει υποβληθεί αίτηση για τη διάλυσή του ή για διαταγή διαχείρισης βάσει του νόμου περί αφερεγγυότητας του 1986 ή εγκρίνει ψήφισμα για οικειοθελή εκκαθάριση με άλλο τρόπο εκτός από τους σκοπούς μιας καλής πίστης συγχώνευσης ή ανακατασκευής ή συνεταιρίζει με τους πιστωτές του ή έχει διορίσει έναν παραλήπτη του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών του στοιχείων ή (όντας φυσικό πρόσωπο) πτωχεύει ή αφερέγγυα ή συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία με τους πιστωτές του ότι διαπράττει ουσιώδη ή σοβαρή παραβίαση της παρούσας συμφωνίας (και στην περίπτωση εάν μια τέτοια παραβίαση είναι αποκαταστάσιμη, δεν την επανορθώσει εντός 7 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης για κάτι τέτοιο), θα θεωρηθεί ότι έχει αποκηρύξει τη Σύμβαση
6.8 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της να απαιτήσει ασφάλεια για την πληρωμή πριν συνεχίσετε ή παραδώσετε οποιαδήποτε παραγγελία.

7. Αλλαγή
7.1 Οποιαδήποτε αλλαγή στην τέχνη, το σχέδιο, το χρώμα ή την ποσότητα που έγινε μετά την παραλαβή της αρχικής εντολής θα μπορούσε απαραίτητα να περιλαμβάνει μια μεταβολή στις αναγραφόμενες τιμές.

8. Παράδοση
8.1 Όλα τα είδη που αναφέρονται για παράδοση θα παραδίδονται στη διεύθυνση του Αγοραστή ή, εάν διαφέρουν, όπως ορίζεται στην παραγγελία του Αγοραστή.
8.2 Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση παράδοσης που ζητήθηκε αρχικά μπορεί να επιφέρει πρόσθετο κόστος και η εταιρεία επιφυλάσσεται δικαίωμα προσαρμογής των τιμών ανάλογα.
8.3 Η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την παράδοση των Αγαθών στη διεύθυνση παράδοσης, αλλά το κόστος αυτής της παράδοσης, συσκευασίας και ασφάλισης μπορεί να χρεωθεί στον Αγοραστή.
8.4 Ο χρόνος παράδοσης είναι δεν είναι ουσιαστικά.
8.5 Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή με οποιονδήποτε τρόπο προκύψει από τη μη παράδοσή της.

8.6 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί παράδοση με δόσεις και να προσφέρει ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε δόση.
8.7 Όταν η παράδοση πρόκειται να γίνει με δόσεις ή η Εταιρεία ασκεί το δικαίωμά της για παράδοση με δόσεις σύμφωνα με την ρήτρα 6.5 του παρόντος ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση οποιασδήποτε ή περισσότερων δόσεων για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν δίνει το δικαίωμα στον Αγοραστή να αντιμετωπίσει τη σύμβαση ως αποκηρυγμένη ή ως αποζημίωση.
8.8 Αποκλίσεις στην ποσότητα των αγαθών που παραδόθηκαν (που δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερα άνω του 10 τοις εκατό κατά αξία) από αυτό που αναφέρεται στην παραγγελία του Αγοραστή δεν δίνει στον Αγοραστή κανένα δικαίωμα να απορρίψει τα Αγαθά ή να αξιώσει αποζημίωση και ο Αγοραστής υποχρεούται να αποδεχθεί και να πληρώσει με τη συμβατική τιμή για την ποσότητα των Αγαθών που παραδόθηκαν .

9. Κίνδυνος και μεταβίβαση ιδιοκτησίας
9.1 Ο κίνδυνος στα αγαθά μεταβιβάζεται στον Αγοραστή όταν τα Αγαθά παραδίδονται ή παραλαμβάνονται από τον Αγοραστή ή τον αντιπρόσωπό του.
9.2 Ανεξάρτητα από τον κίνδυνο στα αγαθά που διέρχονται σύμφωνα με την ρήτρα 9.1 του παρόντος, ο τίτλος των αγαθών δεν θα μεταβιβαστεί στον Αγοραστή έως ότου ληφθεί η πληρωμή από την Εταιρεία για τα Αγαθά και δεν εκκρεμούν άλλα ποσά από τον Αγοραστή στην Εταιρεία σε σχέση με άλλα Αγαθά που παρέχονται από την Εταιρεία.
9.3 Ο Αγοραστής έχει άδεια από την Εταιρεία να χρησιμοποιεί ή να συμφωνεί να πουλήσει τα Αγαθά που παραδίδονται στον Αγοραστή σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9.4 και 9.5
9.4 Μέχρι να περάσει ο τίτλος στα Αγαθά:-
9.4.1 ο Αγοραστής θα κρατήστε τα Αγαθά ως καταπιστευματικούς αντιπροσώπους και παραλήπτες της Εταιρείας·
9.4.2 τα Αγαθά θα διατηρούνται χωριστά και διακριτά από κάθε άλλη περιουσία του Αγοραστή και τρίτων και σε καλή και ουσιαστική επισκευή και κατάσταση και θα φυλάσσονται σε τέτοια τρόπο ώστε να είναι σαφώς αναγνωρίσιμο ότι ανήκει στην Εταιρεία·
9.4.3 η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την εξουσία πώλησης και χρήσης των Αγαθών με ειδοποίηση προς τον Αγοραστή, εάν ο Αγοραστής αδυνατεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στην Εταιρεία για περισσότερες από 14 ημέρες (είτε σε σχέση με τα Αγαθά ή οποιαδήποτε άλλα αγαθά που παρέχονται ανά πάσα στιγμή από αυτήν στον Αγοραστή) (ή εάν η Εταιρεία έχει καλόπιστες αμφιβολίες ως προς τη φερεγγυότητα του Αγοραστή)·
9.4.4 η εξουσία πώλησης και χρήσης του Αγοραστή παύει αυτομάτως εάν ο Αγοραστής υποβάλει αίτηση για τη διάλυσή του ή για διοικητική εντολή βάσει του νόμου περί αφερεγγυότητας του 1986 ή εγκρίνει ψήφισμα για οικειοθελή εκκαθάριση με άλλο τρόπο εκτός από τους σκοπούς της καλής εκκαθάρισης πιστή συγχώνευση ή ανασυγκρότηση ή ενώσεις με τους πιστωτές του ή διορίζει παραλήπτη του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών του στοιχείων ή πτωχεύει ή αφερέγγυα ή συνάπτει οποιεσδήποτε ρυθμίσεις με πιστωτές ή αναλαμβάνει ή υφίσταται οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια ως συνέπεια χρεών ή εκτελεί ή υφίσταται οποιαδήποτε ανάλογη πράξη ή
διαδικασία βάσει αλλοδαπού δικαίου·
94.5 με τον καθορισμό της εξουσίας πώλησης και χρήσης του Αγοραστή, ο Αγοραστής θα θέσει οποιοδήποτε από τα Αγαθά, στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του, στη διάθεση της Εταιρείας και η Εταιρεία δικαιούται να εισέλθει στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή με σκοπό την αφαίρεση των Αγαθών.
9.5 Η Εταιρεία θα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να οικειοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή γίνει από τον Αγοραστή r σε σχέση με οποιαδήποτε Αγαθά κατά τον διακανονισμό τέτοιων τιμολογίων ή λογαριασμών σχετικά με τέτοια αγαθά που η Εταιρεία μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να κρίνει σκόπιμο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποτιθέμενη ιδιοποίηση για το αντίθετο από τον Αγοραστή.

10. Προνόμιο και Διακοπή
Μέχρις ότου ο τίτλος των Αγαθών περάσει στον Αγοραστή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει την παράδοση εάν ο Αγοραστής (που είναι Εταιρεία) έχει υποβληθεί αίτηση για την εκκαθάρισή του ή για εντολή διαχείρισης βάσει του νόμου περί αφερεγγυότητας του 1986 ή εγκρίνει ψήφισμα για οικειοθελή εκκαθάριση με άλλο τρόπο εκτός από τους σκοπούς μιας καλής πίστης συγχώνευσης ή ανασυγκρότησης ή ενώσεων με τους πιστωτές του ή έχει διοριστεί παραλήπτης για το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή (όντας φυσικό πρόσωπο) γίνεται πτώχευση ή αφερέγγυα ή συνάπτει οποιεσδήποτε ρυθμίσεις με πιστωτές ή αναλαμβάνει ή υφίσταται οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια ως συνέπεια χρεών ή διενεργεί ή υπόκειται σε οποιαδήποτε ανάλογη πράξη ή διαδικασία σύμφωνα με το αλλοδαπό δίκαιο.

11. Επιθεώρηση/Έλλειψη
11.1 Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τα αγαθά κατά την παράδοση ή κατά την παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση, όποτε είναι δυνατόν. φέρει την ένδειξη «δεν εξετάστηκε».
11.3 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ελλείψεις που θα ήταν εμφανείς μετά από προσεκτική επιθεώρηση εάν δεν τηρηθούν οι όροι αυτής της ρήτρας και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν μια γραπτή καταγγελία δεν παραδοθεί στην Εταιρεία εντός 10 ημερών από την παράδοση, η οποία περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη ζημιά ή έλλειψη.
11.4 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου παραπονούνται ελαττώματα ή ελλείψεις, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη ως προς αυτό, εκτός εάν υπάρχει ευκαιρία να επιθεωρήστε τα Αγαθά που παραδόθηκαν στην Εταιρεία πριν γίνει οποιαδήποτε χρήση τους ή οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίηση από τον Αγοραστή.
11.5 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 11.3 και 11.4, η Εταιρεία θα αποκαταστήσει τυχόν έλλειψη στα Αγαθά και Εάν είναι σκόπιμο να αντικαταστήσετε τυχόν εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά το συντομότερο δυνατόν, αλλά διαφορετικά δεν θα φέρετε καμία ευθύνη λόγω έλλειψης ή ζημιάς.
11.6 Αν και όλα τα προϊόντα αλουμινίου και κασσίτερου είναι εγγενώς καθαρά, δεν είναι συσκευάζονται και μεταφέρονται σε αποστειρωμένο περιβάλλον και επομένως η Tinware Direct δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι απαλλαγμένα από αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με το προϊόν ή σωματίδια από αλληλεπίδραση κατά τη συσκευασία και την αποστολή.
Ενώ οι λάκες και τα μελάνια που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή για τα τρόφιμα, συνιστάται στους πελάτες να πάρουν τα δικά τους λαμβάνει προφυλάξεις και ικανοποιεί τον εαυτό του σχετικά με την καθαριότητα και την καταλληλότητα του προϊόντος πριν από τη χρήση.

12. Εγγύηση
12.1 Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και το απεριόριστο δικαίωμα πώλησης των Αγαθών.
12.2 Είναι ευθύνη του Αγοραστή να διασφαλίσει ότι τα Αγαθά είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.
12.3 Δεν παρέχεται καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση ως προς την καταλληλότητα ή την καταλληλότητα των Αγαθών για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και ο Αγοραστής θα ικανοποιήσει τον εαυτό του ως προς αυτό και θα είναι απόλυτα υπεύθυνος ως εκ τούτου
12.4 Εάν ο Αγοραστής έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη χρήση του τα Αγαθά ο Αγοραστής πρέπει να κοινοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις στην Εταιρεία εγγράφως πριν αγοράσει τα Αγαθά.
12.5 Εάν ο Αγοραστής δεν είναι σίγουρος για την καταλληλότητα οποιουδήποτε Προϊόντος για συγκεκριμένο σκοπό, θα πρέπει να συμβουλευτεί την Εταιρεία πριν από την αγορά.
12.6 Εάν τα Αγαθά βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, αλλά για αυτόν τον όρο δίνει το δικαίωμα στον Αγοραστή να αποκηρύξει τη σύμβαση και/ή να διεκδικήσει αποζημίωση από την Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα Αγαθά.

13. Ευθύνη
13.1 Εισαγωγή
13.1.1 Τίποτα στην ρήτρα 13 δεν θεωρείται ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Εταιρείας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια της Εταιρείας.
13.1.2 Καθεμία από τις επιμέρους ρήτρες στο Η ρήτρα 13 πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χωριστή και ανεξάρτητη.
13.2 Εξαίρεση
13.2.1 Η ρήτρα 13.2 καλύπτει μόνο ελαττώματα που προκαλούνται από ελαττωματικό σχεδιασμό, κατασκευή, υλικά ή κατασκευή. Δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από μη φυσιολογική χρήση, κακή χρήση ή αμέλεια. Δεν καλύπτει ελαττωματικό σχεδιασμό, υλικά κατασκευής ή κατασκευή που παρέχονται ή αναλαμβάνονται από τον Αγοραστή ή τρίτα μέρη. Όσον αφορά αγαθά που δεν σχεδιάστηκαν ή κατασκευάστηκαν από την Εταιρεία, η Εταιρεία παρέχει μόνο τέτοια εγγύηση ή εγγύηση στον Αγοραστή όπως λαμβάνει η ίδια η Εταιρεία.
13.2.2 Η Εταιρεία συμφωνεί ότι εάν ανακαλυφθεί κάποιο ελάττωμα που καλύπτεται από την ρήτρα 13.2 κατά τη διάρκεια της περίοδο δώδεκα μηνών που αρχίζει με την ημερομηνία αποστολής, η Εταιρεία είτε θα επισκευάσει τα αγαθά με δικά της έξοδα είτε, εάν το επιλέξει, θα τα αντικαταστήσει.
13.2.3 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα προκύψει ή εισήχθη από έναν Αγοραστή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ή του χειρισμού των προϊόντων όπου ο Αγοραστής ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή διανομέας των προϊόντων της Εταιρείας. Ο Αγοραστής θα πρέπει να συμβουλευτεί την Εταιρεία εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τις κατάλληλες απαιτήσεις αποθήκευσης ή χειρισμού.
13.2.4 Ο Αγοραστής δεν μπορεί να διεκδικήσει το όφελος αυτής της ρήτρας εκτός εάν:
(1) ενημερώσει την Εταιρεία για το σχετικό ελάττωμα εγγράφως εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ανακάλυψή του και
(2) επιστρέφει τα Αγαθά στην Εταιρεία με δικά του έξοδα.
13.2.5 Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας κατά την επιστροφή των εμπορευμάτων βαρύνει ο Αγοραστής.
13.2.6 Ενόψει της λήψης του ευεργετήματος αυτής της ρήτρας, ο Αγοραστής συμφωνεί ότι, εκτός από αυτούς τους όρους που ορίζονται στις ρήτρες 11 και 12, δεν υπάρχουν άλλοι όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή με καθορισμένους όρους, ρητές ή σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, θα αποτελεί μέρος αυτής της σύμβασης.
13.3 Αποκλεισμός της επακόλουθης ζημίας
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επακόλουθη ή έμμεση ζημία υποστεί ο Αγοραστής είτε αυτή η ζημία προέρχεται από παράβαση υποχρεώσεων στη σύμβαση ή αδικοπραξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας που προκύπτει από την Κομ αμέλεια του πανί). Οι μη εξαντλητικές απεικονίσεις επακόλουθων ή έμμεσων ζημιών θα ήταν:
— απώλεια κερδών
— απώλεια συμβολαίων
— ζημία στην περιουσία του Αγοραστή ή οποιουδήποτε άλλου και
προσωπικός τραυματισμός του Αγοραστή ή οποιονδήποτε άλλον (εκτός από την περίπτωση που αυτή η ζημία μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια της Εταιρείας).
13.4 Περιορισμός
Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε αξίωση ή για το σύνολο όλων των απαιτήσεων που προκύπτουν από οποιαδήποτε πράξη ή αθέτηση της Εταιρείας (είτε προκύπτουν από αμέλεια της Εταιρείας είτε όχι) δεν θα υπερβαίνει το £1.000.000.

14. Ειδικές Συσκευασίες ή Υλικά
Όταν απαιτούνται ειδικά υλικά ή επώνυμες συσκευασίες για την ικανοποίηση των προδιαγραφών παραγγελίας του Αγοραστή, θα είναι προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε πλεονάζουσα ποσότητα αυτών των ειδών που παράγονται από την Εταιρεία, με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του Αγοραστή, θα τιμολογείται σε , και πληρωτέα από τον Αγοραστή.

15. Ανωτέρα βία
15.1 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποτυχία παράδοσης των Αγαθών που προκύπτουν από συνθήκες εκτός του ελέγχου της Εταιρείας
15.2 Μη εξαντλητικές απεικονίσεις τέτοιων περιστάσεων θα ήταν πράξη του Θεού, πόλεμος, ταραχή, έκρηξη, τρομοκρατική ενέργεια, ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα συνθήκες, πυρκαγιά, πλημμύρα, απεργίες, λουκέτα, κυβερνητικές ενέργειες ή κανονισμούς (Η.Β. ή άλλο), καθυστέρηση από προμηθευτές, ατυχήματα και έλλειψη υλικών, εργατικών εγκαταστάσεων ή κατασκευαστικών εγκαταστάσεων.
15.3 Εάν η Εταιρεία δεν μπορεί να παραδώσει στις παραπάνω συνθήκες , θα ειδοποιήσει γραπτώς τον Αγοραστή σχετικά με αυτό το γεγονός το συντομότερο δυνατό.
15.4 Εάν οι περιστάσεις που εμποδίζουν την παράδοση εξακολουθούν να ισχύουν τρεις μήνες μετά τη λήψη της ειδοποίησης της Εταιρείας από τον Αγοραστή, τότε κάθε μέρος μπορεί να δώσει γραπτή ειδοποίηση στο άλλο για την ακύρωση το συμβόλαιο.
15.5 Εάν η σύμβαση ακυρωθεί με αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία θα επιστρέψει οποιαδήποτε πληρωμή που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο Αγοραστής λόγω της τιμής (με την επιφύλαξη έκπτωσης οποιουδήποτε ποσού δικαιούται η Εταιρεία από τον Αγοραστή) αλλά η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη να αποζημιώσει τον Αγοραστή για οποιαδήποτε περαιτέρω απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από αδυναμία παράδοσης.

16. Ειδοποίηση
Οποιαδήποτε ειδοποίηση που θα δοθεί σύμφωνα με το παρόν θα είναι γραπτή και θα θεωρείται ότι έχει δοθεί δεόντως εάν αποσταλεί ή παραδοθεί στο ενδιαφερόμενο μέρος στη διεύθυνσή του που καθορίζεται στο επάνω μέρος ή σε τέτοια διεύθυνση που το μέρος μπορεί από καιρό σε καιρό να ειδοποιεί εγγράφως και θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί, εάν αποσταλεί ταχυδρομικώς, 48 ώρες μετά την ανάρτηση.

17. Εκχώρηση
Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Αγοραστής εκχωρούν ή μεταβιβάζουν ή υποτίθεται ότι εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τη σύμβαση ή τα οφέλη της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου.

18. Ορθό Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Η σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας.

19. Παραίτηση
Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα της Εταιρείας βάσει της σύμβασης δεν θα μειωθούν, θα παραιτηθούν ή θα εξαφανιστούν με την παροχή οποιασδήποτε επιείκειας, ανοχής ή παράτασης του χρόνου από την Εταιρεία για τη διεκδίκηση ή την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων.

20. Επικεφαλίδες
Οι επικεφαλίδες αυτών των όρων είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία τους.

Σεπτέμβριος 2001 (Αναθεώρηση Νοεμβρίου 2017)
Tinware Direct Limited, Crow Hill Farm, Wilden, Bedford, Mk44 2QS, Ηνωμένο Βασίλειο

.