Přejít na obsah

Podmínky služby

OMEZENÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY TINWARE DIRECT

Definice                                                                                                                                                                                          

V těchto podmínkách mají následující slova následující význam:-

„Smlouva“ znamená smlouvu mezi Společností a Kupujícím o prodeji a koupi Zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami ve znění čas od času v souladu s odstavcem 2. 1

„společnost“ znamená společnost Tinware Direct Limited zapsanou a registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 04222223, jejíž sídlo je na adrese The Granary Crowhill Farm, Ravensden Road Wilden, Bedford, Bedfordshire, MK44 2QS

„Kupující“ znamená kupujícího Zboží od Společnosti.

„Zboží“ znamená produkty nebo předměty nebo služby, které společnost prodává nebo dodává.

„Ilustracemi nebo kresbami“ se rozumí jakákoli forma uměleckého díla, fotografie, ilustrace nebo snímky obrazovky připravené Společností.

„Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají patenty, práva na vynálezy, autorská práva a související práva, ochranné známky, značky služeb, obchod, práva v oblasti obchodního oblékání nebo oblékání, práva na dobré jméno nebo žalovat za nekalé soutěže, práva na nekalou soutěž , práva na vzory, morální práva, práva na důvěrné informace (včetně know-how a obchodních tajemství) a jakákoli další práva duševního vlastnictví, v každém případě, ať už registrovaná nebo neregistrovaná, včetně všech žádostí o prodloužení nebo prodloužení těchto práv, a všechna podobná nebo ekvivalentní práva nebo formy ochrany v jakékoli části světa.

„Objednávka“ znamená objednávku Kupujícího na Zboží, jak je písemně stanovena Kupujícím

„Přijetí objednávky“ má význam uvedený v článku 2. 5.

 1. Jazyk

1. 1 Pokud je tato smlouva dodatečně podepsána nebo je přeložena do jiného jazyka než angličtiny, má přednost anglická verze.

1. 2 Jakýkoli jiný dokument poskytnutý v souvislosti s touto smlouvou musí být v angličtině nebo musí existovat řádně připravený překlad do němčiny, italštiny, francouzštiny, španělštiny, holandštiny a v případě jakéhokoli rozporu mezi nimi bude mít přednost anglický překlad.

 1. Smlouva

2. 1 Všechny objednávky jsou přijímány podle těchto podmínek a jakýchkoli následných revizí, které společnost čas od času provádí.

2. 2 Žádné změny těchto podmínek nejsou povoleny, pokud nejsou výslovně písemně přijaty ředitelem společnosti.

2. 3 Veškeré ústní objednávky musí být Společnosti potvrzeny písemně poštou nebo e-mailem do 24 hodin od poskytnutí ústní objednávky Společnosti. Případná písemně nepotvrzená ústní objednávka nebude vyřízena.

2. 4 Objednávka bude považována za přijatou pouze tehdy, pokud Společnost vydá písemné přijetí Objednávky (dále jen „Akceptace Objednávky“), kdy Smlouva vstoupí v platnost.

2. 5 Objednáním zboží od Společnosti se má za to, že Kupující souhlasí s tím, že se budou uplatňovat tyto podmínky a že žádné jiné podmínky, ať už ústně nebo písemně předložené v souvislosti s objednaným Zbožím, nebudou součástí jakékoli transakce provedené s ohledem na takové Zboží.

 1. Zrušení

3. 1 Žádné zrušení jakékoli Objednávky není povoleno, pokud to výslovně písemně neschválí ředitel Společnosti.

3. 2 V případě dohodnutého zrušení, jak je uvedeno v 3. 1 bude Kupující povinen uhradit Společnosti veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti se související a zrušenou objednávkou, spolu se storno poplatkem ve výši 3 % z hodnoty Objednávky.

 1. Nabídky a nabídky

4. 1 Všechny ilustrace nebo nákresy doprovázející jakoukoli cenovou nabídku nebo obsažené v jakémkoli katalogu, ceníku, webové stránce nebo reklamě společnosti nebo v rámci jakéhokoli e-mailu nebo k němu připojené jsou pouze přibližné a nejsou závazné do podrobností, pokud to není uvedeno jinak. Společnost písemně při přijetí Objednávky. Všechny váhy a míry a další údaje jsou uvedeny v dobré víře jako přibližně správné, ale jakékoli nedůležité úpravy nebo odchylky od původní objednávky neporuší smlouvu ani nebudou základem jakéhokoli nároku vůči společnosti.

4. 2 Veškeré nabídky poskytnuté Společností kupujícímu zůstávají v platnosti po dobu čtrnácti dnů od data nabídky. Pokud si Kupující přeje provést Objednávku po uplynutí této lhůty, bude mu poskytnuta nová nabídka.

 1. Cena

5. 1 Všechny účtované ceny jsou ceny k datu přijetí objednávky, pokud Společnost nestanoví jinak.

5. 2 Není-li uvedeno jinak, cena Zboží:

5. 2 1 nezahrnuje částky týkající se daně z přidané hodnoty (DPH), kterou je kupující navíc povinen zaplatit společnosti v převládající sazbě, pokud obdrží platnou fakturu s DPH; a

5. 2 2 nezahrnuje náklady a poplatky za balení, pojištění a dopravu Zboží, které budou fakturovány Kupujícímu.

5. 3 Společnost může oznámením Kupujícímu kdykoli před dodáním Zboží upravit cenu Zboží tak, aby odrážela jakékoli zvýšení nákladů na Zboží, které je způsobeno:

(a) jakýkoli faktor, který společnost nemůže ovlivnit (včetně kolísání směnných kurzů, zvýšení daní a cel, zvýšení nákladů na pracovní sílu, suroviny a další výrobní náklady);

(b) jakýkoli požadavek Kupujícího na změnu termínu dodání, množství nebo typů objednaného Zboží; nebo

(c) jakékoli zpoždění způsobené jakýmikoli pokyny kupujícího nebo tím, že kupující neposkytne společnosti adekvátní nebo přesné informace nebo pokyny.

5. 4 Jakákoli cena obsažená v jakékoli nabídce, potvrzení prodeje nebo faktuře od společnosti bude považována za cenu v měně uvedené v nabídce nebo na webových stránkách, pokud není v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak.

 1. Platební podmínky

6. 1 Kupující provede platbu v plné výši spolu s objednávkou kupujícího s výjimkou případů, kdy společnost nabídla jiné podmínky jasně uvedené v nabídce společnosti.

6. 2 Kupující provede platbu v měně uvedené na faktuře nebo v librách šterlinků, není-li uvedeno. Jakékoli náklady spojené s přeměnou jakýchkoli přijatých prostředků, které takto nebudou v souladu, uhradí kupující jako dodatečný poplatek.

6. 3 Náklady na přenos jakýchkoli plateb provedených kupujícím do společnosti budou hrazeny kupujícím jako dodatečný poplatek.

6. 4 Pokud kupující neuhradí platbu splatnou Společnosti ve lhůtách stanovených ve Smlouvě, Společnost si vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení od data splatnosti do zaplacení, přičemž tento úrok narůstá ve výši 8 % za měsíc nad základní sazbu Bank of England čas od času

6. 5 Kupující nemá právo na započtení, zákonné ani jiné.

6. 6 Pokud kupující (jakožto společnost) podá návrh na její zrušení nebo na vydání správního příkazu podle zákona o insolvenci z roku 1986 (nebo jakéhokoli jiného platného právního předpisu v jurisdikci, ve které kupující působí) nebo přijme rozhodnutí o dobrovolném likvidace jinak než pro účely bona fide sloučení nebo rekonstrukce nebo sloučení se svými věřiteli nebo má u všech svých aktiv nebo jakékoli části jejich majetku ustanoven správce nebo se (jako fyzická osoba) stane v úpadku nebo platební neschopnosti nebo uzavře jakékoli ujednání se svým věřitel nebo se dopustí podstatného nebo závažného porušení této smlouvy (a v případě, že takové porušení, které lze odstranit, nenapraví do 7 dnů od obdržení upozornění, že tak neučiní), bude se mít za to, že od smlouvy odstoupil.

6. 7 Společnost si vyhrazuje právo kdykoli podle svého uvážení požadovat jistotu platby před pokračováním nebo doručením jakékoli Objednávky.

 1. Změna

7. 1 Jakákoli změna provedená kupujícím v umění, designu, barvě nebo množství požadované po přijetí objednávky může mít za následek zvýšení smluvní ceny.

7. 2 Společnost písemně potvrdí kupujícímu zvýšenou smluvní cenu a zpracuje Objednávku až po obdržení souhlasu kupujícího se zvýšením a doplatku.

 1. Doručení

8. 1 Veškeré položky nabízené k dodání budou doručeny na adresu kupujícího nebo, je-li jiná, na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

8. 2 Jakákoli změna původně požadované dodací adresy může způsobit dodatečné náklady a společnost si vyhrazuje právo odpovídajícím způsobem upravit ceny.

8. 3 V místě Akceptace objednávky bude mezi Společností a Kupujícím písemně dohodnut způsob doručení. Kupující je povinen uhradit náklady na dopravu, balení a pojištění.

8. 4 Doba dodání není podstatná. Přibližné termíny dodání budou Kupujícímu na vyžádání poskytnuty Společností. Aby se předešlo pochybnostem, poskytnuté časové plány se mohou změnit a mohou být dostupné třetí stranou.

8. 5 Pokud Společnost nedodá Zboží, omezí se její odpovědnost na náklady a výdaje vynaložené Kupujícím na získání náhradního zboží podobného popisu a kvality na nejlevnějším dostupném trhu, snížené o cenu Zboží. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nedodání zboží v rozsahu, v jakém je toto selhání způsobeno událostí vyšší moci nebo tím, že kupující neposkytne společnosti odpovídající pokyny k dodání nebo jakékoli jiné pokyny, které jsou relevantní pro dodávku zboží. Zboží

8. 6 Společnost si vyhrazuje právo provádět dodávky ve splátkách a vystavit samostatnou fakturu pro každou splátku.

8. 7 Pokud má být dodání na splátky, nebo Společnost uplatní své právo na dodání ve splátkách podle odstavce 8. 6 těchto Podmínek nebo dojde-li z jakéhokoli důvodu k prodlení s dodáním jedné nebo více splátek, neopravňuje Kupujícího k tomu, aby Smlouvu považoval za odstoupenou nebo k náhradě škody.

8. 8 Pokud Společnost dodá až o 10 % více nebo méně než množství objednaného Zboží, nemůže Kupující Zboží odmítnout nebo požadovat náhradu škody a Kupující je povinen převzít a zaplatit za množství Zboží ve smluvní sazbě. doručeno.

 1. Riziko a přechod majetku

9. 1 Riziko spojené se Zbožím přechází na Kupujícího, když je Zboží doručeno nebo vyzvednuto Kupujícím nebo jeho zástupcem.

9. 2 Vlastnické právo ke Zboží nepřejde na Kupujícího, dokud Společnost neobdrží platbu za Zboží, a poté nebudou Kupujícím vůči Společnosti uhrazeny žádné další částky v souvislosti s jiným Zbožím dodaným Společností.

9. 3 Kupující je oprávněn Společností používat nebo souhlasit s prodejem Zboží dodaného Kupujícímu v souladu s ustanoveními článku 9. 4 a 9. 5

9. 4 Dokud vlastnické právo ke Zboží nepřejde na Kupujícího, je Kupující povinen:

9. 4 1 drží Zboží jako svěřenský agent a ručitel společnosti;

9. 4 2 uchovávat zboží oddělené a oddělené od veškerého ostatního majetku kupujícího a třetích stran a v dobrém a podstatném stavu a opravené a skladováno tak, aby bylo jasně identifikovatelné jako zboží patřící společnosti.

9. 5 Společnost může kdykoli odvolat oprávnění k prodeji a užívání zboží oznámením kupujícímu, pokud je kupující v prodlení déle než 14 dnů s platbou jakékoli částky dlužné Společnosti (ať už ve vztahu k Zboží nebo jakékoli jiné zboží, které Kupujícímu kdykoliv dodá (nebo má-li Společnost v dobré víře pochybnosti o platební schopnosti Kupujícího).

9. 5. 1 Oprávnění kupujícího k prodeji a užívání automaticky zanikne, pokud bude kupujícímu předložen návrh na jeho zrušení nebo na vydání správního příkazu podle zákona o insolvenci z roku 1986 (nebo jakéhokoli jiného platného právního předpisu v jurisdikci, ve které kupující působí) nebo přijme rozhodnutí o dobrovolné likvidaci jinak než pro účely bona fide sloučení nebo přestavby nebo sloučení s věřiteli nebo nechá ustanovit správce veškerého nebo jakékoli části svého majetku nebo se dostane do úpadku nebo platební neschopnosti nebo uzavře jakákoli ujednání s věřiteli nebo podnikne nebo podstoupí jakékoli podobné jednání v důsledku dluhů nebo provede nebo podstoupí jakýkoli analogický úkon nebo řízení podle cizího práva;

9. 5. 2 po zjištění prodejní a užívací schopnosti kupujícího dá kupující jakékoli zboží, které je v jeho vlastnictví nebo pod jeho kontrolou, k dispozici společnosti a společnost je oprávněna vstoupit do prostor kupujícího za účelem odebrání Zboží.

9. 6 Společnost je kdykoli oprávněna přivlastnit si jakoukoli platbu provedenou Kupujícím v souvislosti s jakýmkoli Zbožím při vypořádání takových faktur nebo účtů v souvislosti s takovým zbožím, které společnost může podle svého absolutního uvážení považovat za vhodné, bez ohledu na jakékoli údajné přivlastnění naopak ze strany Kupujícího.

 1. Zástavní právo a zástava

Do doby, než vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího, má společnost právo odepřít dodávku, pokud kupující (jakožto společnost) podá návrh na její zrušení nebo na nařízení správy v rámci insolvence. zákon z roku 1986 (nebo jakákoli jiná platná legislativa v rámci jurisdikce, ve které kupující působí) nebo přijme rozhodnutí o dobrovolné likvidaci jinak než pro účely bona fide sloučení nebo rekonstrukce nebo sloučení s věřiteli nebo má jmenovaného správce konkurzní podstaty veškerý svůj majetek nebo jeho část nebo (jako fyzická osoba) se dostane do úpadku nebo platební neschopnosti nebo uzavře jakákoli ujednání s věřiteli nebo podnikne nebo utrpí jakékoli podobné kroky v důsledku dluhů nebo provede nebo podstoupí jakýkoli analogický úkon nebo řízení podle zahraničního práva.

 1. Kontrola/Nedostatek

11. 1 Kupující je povinen zkontrolovat Zboží při dodání, případně při vyzvednutí.

11. 2 Není-li možné zboží prohlédnout, označí se poznámka přepravce nebo jiná vhodná poznámka „nezkontrolováno“.

11. 3 Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo nedostatky, které by byly zjevné při kontrole, pokud by nebyly dodrženy podmínky tohoto ustanovení, a v žádném případě nenese žádnou odpovědnost, pokud písemná stížnost nebude doručena Společnosti do 3 měsíce od dodání s podrobnostmi o údajném poškození nebo nedostatku.

11. 4 Ve všech případech, kdy Společnost obdržela písemnou stížnost v souladu s článkem 11. 3 Společnost stížnost prošetří a odpoví na svá zjištění písemně do 28 dnů.

11. 5 S výhradou ustanovení 11. 3 a 11. 4 a dle uvážení Společnosti společnost napraví jakýkoli nedostatek ve Zboží a případně vymění jakékoli Zboží poškozené při přepravě, jakmile to bude přiměřené, ale jinak nenese žádnou odpovědnost, ať už z takového nedostatku nebo poškození vznikne. ke Zboží.

11. 6 Přestože jsou všechny obalové materiály skutečně čisté, nejsou baleny a přepravovány ve sterilním prostředí, a proto společnost Tinware Direct nemůže zaručit, že nebudou obsahovat látky související s produktem nebo částice z interakce během balení a přepravy.

11. 7 Společnost neposkytuje žádnou záruku ani záruku, že použité laky a inkousty jsou nezávadné pro potraviny, doporučuje se, aby kupující učinil vlastní preventivní opatření a před použitím se přesvědčil o čistotě a vhodnosti produktu.

 1. Záruka

12. 1 Společnost zaručuje, že má vlastnické právo a nezatížené právo prodat Zboží.

12. 2 Je odpovědností kupujícího zajistit, aby zboží bylo vhodné pro účel, ke kterému má být použito.

12. 3 Neposkytuje se žádné prohlášení ani záruka ohledně vhodnosti nebo vhodnosti Zboží pro jakýkoli konkrétní účel a Kupující se v tomto ohledu ujistí a ponese plnou odpovědnost.

12. 4 Pokud má Kupující nějaké specifické požadavky na použití Zboží, musí tyto požadavky písemně oznámit Společnosti před Akceptací objednávky. Společnost důrazně doporučuje kupujícímu, aby si před zadáním objednávky zboží otestoval a potvrdil, že zboží splní jeho požadavky.

12. 5 Pokud si kupující není jistý vhodností jakéhokoli zboží pro konkrétní účel, měl by se před nákupem poradit se společností.

12. 6 Pokud podléhá 12. 5 se Kupující domnívá, že Zboží není vhodné pro daný účel a Společnost to akceptuje, Společnost si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit zboží na vlastní náklady. Pokud se mezi Společností a Kupujícím nepodaří dohodnout podmínky nebo vhodnost pro daný účel, obě strany souhlasí s tím, že vynaloží maximální úsilí k urovnání jakéhokoli sporu v dobré víře as využitím rozhodčího řízení/mediace, bude-li to vhodné  

 1. Odpovědnost

13. 1 Úvod

13. 1 1 Nic v odstavci 13 nelze považovat za vyloučení nebo omezení odpovědnosti společnosti za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti společnosti.

13. 1 2 Každý z článků v kapitole 13 je třeba považovat za samostatný a nezávislý.

13. 2 Vyloučení

13. 2 1 Ustanovení 13. 2 se vztahuje pouze na vady způsobené chybnou konstrukcí, výrobou, materiálem nebo zpracováním. Nevztahuje se na vady způsobené abnormálním používáním, nesprávným používáním nebo zanedbáním. Nevztahuje se na vadný návrh, výrobní materiály nebo zpracování dodané nebo provedené kupujícím nebo třetími stranami. Pokud jde o zboží, které není navrženo nebo vyrobeno společností, společnost poskytuje kupujícímu pouze takovou záruku nebo záruku, jakou společnost sama obdrží.

13. 2 2 Společnost souhlasí s tím, že pokud je zjištěna jakákoliv vada, na kterou se vztahuje tento bod, a kupující o tom Společnosti uvědomí nejpozději do tří měsíců od data dodání, společnost buď opraví, nebo vymění zboží na své náklady.

13. 2 3 Společnost nenese odpovědnost za jakékoli vady vzniklé nebo zavedené kupujícím v průběhu skladování nebo manipulace s produkty, kdy tento kupující vystupuje jako zástupce nebo distributor produktů společnosti. Kupující by měl konzultovat společnost, pokud existují pochybnosti ohledně vhodných požadavků na skladování nebo manipulaci.

13. 2 4 Kupující nemůže nárokovat výhody tohoto ustanovení, pokud:

(a) Kupující informuje společnost o příslušné závadě v souladu s článkem 13. 2 2; a

(b) Kupující vrátí Zboží Společnosti na vlastní náklady.

13. 2 5 Riziko náhodné ztráty při vrácení Zboží nese Kupující.

13. 2 6 Kupující souhlasí s tím, že kromě podmínek uvedených v článcích 11 a 12 obdrží výhody plynoucí z tohoto ustanovení, nebudou tvořit žádné jiné podmínky, záruky nebo jmenovité podmínky, výslovné nebo předpokládané, zákonné ani jiné. součástí této smlouvy.

13. 3 Vyloučení následné ztráty

Společnost nenese odpovědnost za žádnou následnou nebo nepřímou ztrátu, kterou utrpí kupující, ať už tato ztráta vznikla porušením smluvních povinností nebo deliktu nebo jakýmkoli jiným způsobem (včetně ztráty vyplývající z nedbalosti Společnosti). Neúplné ilustrace následné nebo nepřímé ztráty by byly:

(a) ušlý zisk

(b) ztráta kontraktů

(c) poškození majetku kupujícího nebo kohokoli jiného a újma na zdraví kupujícího nebo kohokoli jiného (kromě případů, kdy je taková újma způsobena nedbalostí společnosti).

13. 4 Omezení

Celková odpovědnost společnosti za jakýkoli jeden nárok nebo za součet všech nároků vyplývajících z jakéhokoli jednoho jednání nebo neplnění ze strany společnosti (ať už vzniklé z nedbalosti společnosti nebo jinak) nepřesáhne 1 000 000 GBP.

 1. Speciální obaly nebo materiály

Pokud jsou ke splnění specifikace objednávky kupujícího vyžadovány speciální materiály nebo značkové obaly, bude podmínkou, že jakékoli přebytečné množství těchto položek vyrobených společností bude po dokončení objednávky kupujícího fakturováno a splatné do , kupující.

 1. Vyšší moc

15. 1 Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nesplnění jakékoli ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud takové zpoždění nebo selhání vyplývají z událostí, okolností nebo příčin, které Společnost nemůže ovlivnit.

15. 2 Bez omezení na ustanovení článku 15. 1 Společnost neporuší Smlouvu žádným zpožděním při plnění nebo neplnění jakékoli ze svých povinností, pokud totéž přímo nebo nepřímo vyplývá z vystoupení Spojeného království z Evropské unie nebo je s ním spojeno (' Brexit'); nebo pandemie koronaviru ve Spojeném království nebo jinde (ať už proto, že je způsobena jakýmkoli uzamčením nebo jiným vládním nebo úředním opatřením, nařízením nebo intervencí; a/nebo jakýmkoliv nepřijetím, skutkem vyšší moci, válkou, nepokoji, výbuchem, aktem terorismus, abnormální povětrnostní podmínky, požáry, povodně, stávky, výluky, vládní opatření nebo nařízení (Velká Británie nebo jiné), zpoždění ze strany dodavatelů, nehody a nedostatek materiálů, pracovních sil nebo výrobních zařízení.

15. 3 Pokud by společnost za výše uvedených okolností nemohla v dodávce doručit, oznámí tuto skutečnost kupujícímu písemně, jakmile to bude rozumně proveditelné.

15. 4 Pokud okolnosti bránící dodání trvají tři měsíce poté, co kupující obdržel oznámení společnosti, může kterákoli strana písemně oznámit druhé straně smlouvu o zrušení.

15. 5 Pokud bude smlouva tímto způsobem zrušena, společnost vrátí jakoukoli platbu, kterou kupující již provedl na účet ceny (s výhradou odečtení jakékoli částky, kterou má společnost od kupujícího nárok), ale společnost nebude odpovědná za nahradit kupujícímu jakoukoli další ztrátu nebo škodu způsobenou nedoručením.

 1. Smluvní podmínky slevových, propagačních a voucherových kódů

16. 1 Kódy nelze použít na dříve zadané objednávky.

16. 2 Slevové kódy a poukázky nelze uplatnit za vzorky nebo náklady na dopravu.

16. 3 Kódy lze použít pouze pro objednávky zadané online, pokud není uvedeno jinak.

16. 4 Na transakci lze použít pouze jeden kód.

16. 5 Kódy neplatí proti předobjednávkám.

16. 6 Poukaz a propagační kódy nejsou přenosné ani vyměnitelné za hotovost nebo kredit.

16. 7 Kódy nelze použít ve spojení s jinými nabídkami nebo proti zlevněným nebo výprodejovým produktům.

16. 8 V případě vrácení budou peníze vráceny pouze proti původní ceně v hotovosti snížené o použitý voucher. Poukaz nelze znovu použít na náhradní položky ani jej nelze znovu vystavit pro budoucí použití. Další výjimky naleznete v našich Zásadách vrácení.

16. 9 Kódy jsou platné po dobu uvedenou na vydaném nebo zveřejněném voucheru.

16. 10 kódů pro jednotlivé produkty lze použít pouze k nákupu konkrétního uvedeného produktu do vyprodání zásob.

16. 11 Propagační kódy lze kdykoli stáhnout.

16. 12 Tinware Direct má právo kdykoli a bez upozornění kupujícího změnit tyto obchodní podmínky.

 1. Upozornění

Jakékoli oznámení, které má být podáno, musí mít písemnou formu a bude se mít za to, že je dotčená strana řádně obdržela na její adresu uvedenou na druhé straně nebo na takovou adresu, kterou může strana čas od času písemně oznámit, a bude se mít za to, že doručeno, je-li zasláno poštou, 48 hodin po odeslání.

Pokud je oznámení zasláno e-mailem, bude považováno za přijaté v době přenosu, nebo pokud tato doba spadá mimo 9. 00:00 až 5. 00:00 od pondělí do pátku s výjimkou zákonných/bankovních svátků („pracovní doba“) v místě příjmu, kdy bude provozní doba obnovena.

 1. Přiřazení

18. 1 Společnost může kdykoli postoupit, převést, zastavit, zatížit, zadat subdodavateli, delegovat, prohlásit svěřenství nebo jakýmkoliv jiným způsobem nakládat se všemi nebo některými svými právy vyplývajícími ze Smlouvy.

18. 2 Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Společnosti postoupit, převést, zastavit, zatížit, zadat subdodávku, delegovat, prohlásit svěření nebo jiným způsobem nakládat s žádnými nebo všemi svými právy nebo povinnostmi podle Smlouvy.

 1. Duševní vlastnictví a důvěrnost

19. 1 Se všemi výkresy, materiály, vybavením, softwarem, vynálezy, specifikacemi, instrukcemi, plány, cenovými nabídkami nebo jakoukoli formou duševního vlastnictví, které prodávající poskytne kupujícímu, je třeba zacházet jako s důvěrnými informacemi a zůstanou majetkem prodávajícího.

19. 2 Kupující nebude reprodukovat, šířit nebo kopírovat žádné důvěrné informace prodávajícího bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

 1. Řešení sporů a zprostředkování

20. 1 Pokud v souvislosti s touto dohodou vznikne jakýkoli spor, strany souhlasí s tím, že zahájí mediaci v dobré víře, že takový spor urovnají, a učiní tak v souladu se vzorovým mediačním postupem Centra pro efektivní řešení sporů (CEDR). Pokud se strany do 14 pracovních dnů od oznámení sporu nedohodnou jinak, bude mediátor jmenován CEDR.

 1. Vlastní právo a jurisdikce

Smlouva se bude řídit a vykládat v souladu s právem Anglie a Walesu.

 1. Zřeknutí se

Práva a opravné prostředky společnosti podle smlouvy nebudou omezeny, vzdány nebo zaniknuty udělením jakékoli shovívavosti, shovívavosti nebo prodloužení lhůty ze strany společnosti při uplatňování nebo uplatňování jakýchkoli takových práv nebo opravných prostředků.

 1. Nadpisy

Názvy těchto podmínek slouží pouze pro usnadnění a nemají žádný vliv na jejich výklad.

Září 2001 (revidováno 13. dubna 2022)

Tinware Direct Limited, Crow Hill Farm, Wilden, Bedford, Mk44 2QS, Spojené království