Условия за ползване— Tinware Direct Преминете към съдържанието

Условия за ползване

ОГРАНИЧЕНИ УСЛОВИЯ НА TINWARE DIRECT

Дефинициите                                                                                                                                                                                                                           

В тези условия, следните думи ще имат следните значения:-

„Договорът“ означава договорът между Компанията и Купувача за покупко-продажба на Стоките в съответствие с настоящите условия, изменяни от време на време в съответствие с клауза 2.3.

„Дружеството“ означава Tinware Direct Limited, учредена и регистрирана в Англия и Уелс с фирмен номер 04222223, чийто седалище е в The Granary Crowhill Farm, Ravensden Road Wilden, Bedford, Bedfordshire, MK44 2QS

„Купувачът“ означава купувача на Стоките от Компанията.

„Стоките“ означава продуктите или артикулите или услугите, които се продават или доставят от Компанията.

„Илюстрации или чертежи“ означава всяка форма на произведение на изкуството, снимка, илюстрации или екранни снимки, изготвени от Компанията.

„Права на интелектуална собственост“ означава патенти, права върху изобретения, авторско право и сродни права, търговски марки, марки за услуги, търговия, права върху търговски облекло или облекло, права върху репутация или да се съдят за измама, права на нелоялна конкуренция , права върху дизайни, морални права, права върху поверителна информация (включително ноу-хау и търговски тайни) и всякакви други права на интелектуална собственост, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, включително всички заявления за и подновявания или разширения на такива права, и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита във всяка част на света.

„Поръчка“ означава поръчката на Купувача за Стоките, както е посочено писмено от Купувача

„Приемане на поръчка“ има значението, дадено в клауза 2.5.

 1. Език

1.1 Ако това споразумение е допълнително вписано или преведено на всеки език, различен от английския, версията на английски език има предимство.

1.2 Всеки друг документ, предоставен във връзка с това споразумение, трябва да бъде на английски език или трябва да има правилно подготвен превод на немски, италиански, френски, испански, холандски и преводът на английски ще има предимство в случай на конфликт между тях.

 1. Договорът

2.1 Всички поръчки се приемат съгласно настоящите Общи условия и всички последващи ревизии, извършвани от Компанията от време на време.

2.2 Не се допускат никакви промени в тези Общи условия, освен ако не са изрично приети от Директор на Компанията в писмена форма.

2.3 Всички устни нареждания трябва да бъдат потвърдени до Компанията писмено по пощата или имейл в рамките на 24 часа от предоставянето на устната поръчка на Компанията. Всяка устна поръчка, която не е потвърдена писмено, няма да бъде обработена.

2.4 Поръчката ще се счита за приета само когато Компанията издаде писмено приемане на Поръчката („Приемане на поръчката“), в който момент Договорът ще влезе в сила.

2.5 С поръчването на стоки от Компанията Купувачът ще се счита, че е съгласен, че тези условия се прилагат и че никакви други условия, представени устно или писмено във връзка с поръчаните стоки, не са част от транзакция, извършена по отношение на такива стоки.

 1. Анулиране

3.1 Не се разрешава анулиране на каквато и да е поръчка, освен ако не е изрично договорено от Директор на Компанията в писмена форма   

3.2 В случай на договорено анулиране, както е посочено в 3.1, Купувачът ще бъде отговорен за възстановяване на Компанията на всички разходи и разходи, направени със свързаната и анулирана поръчка, заедно с такса за анулиране от 3% от стойността на ордена.

 1. Оферти и оферти

4.1 Всички илюстрации или чертежи, придружаващи всяка оферта или съдържащи се в каталог, ценоразпис, уебсайт или реклама от Компанията, или в или прикачени към всеки имейл, са само приблизителни изображения и не са обвързващи в подробности, освен ако не е посочено за да бъде така от Компанията в писмен вид при приемане на Поръчката. Всички тегла, измервания и други подробности са посочени добросъвестно като приблизително точни, но всякакви незначителни корекции или вариации на оригиналната поръчка няма да накърнят договора или да бъдат направени в основата на каквито и да било искове срещу Компанията.

4.2 Всички оферти, предоставени от Компанията на Купувача, остават валидни за период от четиринадесет дни от датата на офертата. Ако Купувачът желае да направи поръчка след изтичането на този период, ще бъде предоставена нова оферта.

 1. Цена

5.1 Всички начислени цени са тези към датата на приемане на поръчката, освен ако не е посочено друго от Компанията.

5.2 Освен ако не е посочено друго, цената на Стоката:

5.2.1 изключва суми по отношение на данък върху добавената стойност (ДДС), които Купувачът допълнително трябва да плати на Компанията по преобладаващата ставка, при условие че получи валидна фактура с ДДС; и

5.2.2 изключва разходите и таксите за опаковане, застраховка и транспорт на Стоката, които се фактурират на Купувача.

5.3 Компанията може, като уведоми Купувача по всяко време преди доставката на Стоката, да коригира цената на Стоката, за да отразява всяко увеличение на цената на Стоката, което се дължи на:

(a) всеки фактор извън контрола на Компанията (включително колебания на валутните курсове, увеличения на данъците и митата, увеличение на разходите за труд, суровини и други производствени разходи);

(b) всяко искане на Купувача за промяна на датата на доставка, количествата или видовете поръчани Стоки; или

(c) всяко забавяне, причинено от инструкции на Купувача или неспособност на Купувача да даде на Компанията адекватна или точна информация или инструкции.

5.4 Всяка цена, съдържаща се в оферта, потвърждение за продажба или фактура от Компанията, ще се счита за валута, посочена в офертата или уебсайта, освен ако изрично не е посочено друго в този документ.

 1. Условия за плащане

6.1 Купувачът извършва плащането изцяло с Поръчката на Купувача, освен когато Компанията е предложила други условия, ясно посочени в офертата на Компанията.

6.2 Купувачът извършва плащането във валутата, посочена във фактурата, или когато не е посочена – в британски лири. Всички разходи, свързани с преобразуването на всички получени средства, които не отговарят на това, ще бъдат поети от Купувача като допълнителна такса.

6.3 Разходите за предаване на всякакви плащания, направени от Купувача към Компанията, ще бъдат поети от Купувача като допълнителна такса.

6.4 Ако Купувачът не извърши плащане, дължимо на Компанията в сроковете, посочени в Договора, Компанията си запазва правото да начисли лихва върху просрочената сума от датата на падежа до плащането, като тази лихва се начислява по ставката от 8% на месец над базовия лихвен процент на Bank of England от време на време

6.5 Купувачът няма право на прихващане, законово или друго.

6.6 Ако Купувачът (като дружество) има представена петиция за прекратяването му или за разпореждане за администрация съгласно Закона за несъстоятелността от 1986 г. (или всяко друго приложимо законодателство в рамките на юрисдикцията, в която Купувачът оперира) или приеме решение за доброволно ликвидация по друг начин, освен за целите на добросъвестно сливане или реконструкция или сливане с кредиторите му, или има назначен синдик на всички или част от неговите активи или (като физическо лице) става несъстоятелен или неплатежоспособен или влиза в споразумение с неговите кредиторите на извърши съществено или сериозно нарушение на това Споразумение (и в случай че такова нарушение е поправимо не успее да го отстрани в рамките на 7 дни след получаване на уведомление за това), ще се счита, че той се е отказал от Договора

6.7 Компанията си запазва правото по всяко време по свое усмотрение да изисква гаранция за плащане, преди да продължи с или достави каквато и да е поръчка.

 1. Промяна

7.1 Всяка промяна от страна на Купувача на изкуството, дизайна, цвета или количеството, поискани след приемането на поръчката, може да доведе до увеличение на цената на Договора.

7.2 Компанията ще потвърди писмено на Купувача увеличената цена на Договора и ще обработи Поръчката само след получаване на приемането от Купувача за увеличението и получаването на допълнително плащане.

 1. Доставка

8.1 Всички артикули, посочени за доставка, ще бъдат доставени до адреса на Купувача или, ако е различен, както е посочено в поръчката на Купувача.

8.2 Всяка промяна в първоначално заявения адрес за доставка може да доведе до допълнителни разходи и Компанията си запазва правото да коригира съответно цените.

8.3 В момента на приемане на поръчката методът на доставка се договаря писмено между Компанията и Купувача. Купувачът е задължен да заплати разходите за доставка, опаковане и застраховка.

8.4 Времето за доставка не е от съществено значение. Приблизителни срокове за доставка ще бъдат предоставени на Купувача от Компанията при поискване. За избягване на съмнение, предоставените срокове подлежат на промяна и достъпност на трети страни.

8.5 Ако Компанията не успее да достави Стоката, нейната отговорност се ограничава до разходите и разноските, направени от Купувача за получаване на заместващи стоки с подобно описание и качество на най-евтиния наличен пазар, намалени с цената на Стоката. Компанията не носи отговорност за неуспех при доставката на Стоките до степен, че тази неизправност е причинена от Форсмажорни обстоятелства или неуспех на Купувача да предостави на Компанията подходящи инструкции за доставка или всякакви други инструкции, които са от значение за доставката на Стоки

8.6 Компанията си запазва правото да извършва доставка на вноски и да предлага отделна фактура за всяка вноска.

8.7 Когато доставката трябва да бъде на изплащане или Компанията упражни правото си на доставка на вноски съгласно клауза 8.6 от настоящия документ или ако има забавяне на доставката на която и да е или повече вноски поради каквато и да е причина, това няма да има право на Купувача да третира Договора като отхвърлен или като обезщетение.

8.8 Ако Компанията достави до 10% повече или по-малко от поръчаното количество Стока, Купувачът не може да откаже Стоката или да иска обезщетение и Купувачът е длъжен да приеме и заплати по договорната ставка за количеството на доставените стоки.

 1. Риск и преминаване на собственост

9.1 Рискът в Стоките преминава върху Купувача, когато Стоките бъдат доставени или получени от Купувача или неговия агент.

9.2 Правото на собственост върху Стоката не преминава върху Купувача, докато не бъде получено плащането от Компанията за Стоките и тогава не са изплатени други суми от Купувача на Компанията по отношение на други стоки, доставени от Компанията.

9.3 Купувачът е лицензиран от Компанията да използва или да се съгласи да продаде Стоките, доставени на Купувача, при спазване на разпоредбите на клаузи 9.4 и 9.5

9.4 Докато правото на собственост върху Стоката премине към Купувача, Купувачът:

94.1 държи Стоките като доверителен агент и залог за Компанията;

9.4.2 да съхранява Стоките отделно и отделно от цялата друга собственост на Купувача и на трети страни и в добър и съществен ремонт и състояние и да се съхраняват по такъв начин, че да бъдат ясно идентифицирани като принадлежащи на Компанията.

9.5 Компанията може по всяко време да отмени правомощието за продажба и използване на Стоките чрез предизвестие до Купувача, ако Купувачът е в забава за повече от 14 дни при плащането на каквато и да е сума, дължима на Компанията (независимо дали в по отношение на Стоките или всякакви други стоки, доставени по всяко време от него на Купувача) (или ако Компанията има добросъвестни съмнения относно платежоспособността на Купувача).

9.5.1 Правомощието на Купувача за продажба и използване се прекратява автоматично, ако Купувачът има представена петиция за прекратяване или за разпореждане за администрация съгласно Закона за несъстоятелността от 1986 г. (или всяко друго приложимо законодателство в рамките на юрисдикцията, в която Купувачът работи) или приема решение за доброволна ликвидация по друг начин, освен за целите на добросъвестно сливане или реконструкция или сливане с неговите кредитори или има назначен синдик на всички или част от неговите активи или става несъстоятелен или неплатежоспособен или влиза в каквито и да било споразумения с кредитори или предприема или претърпява подобно действие в резултат на дългове или извършва или претърпява подобен акт или производство съгласно чуждото право;

9.5.2 при определяне на правомощието на Купувача за продажба и използване, Купувачът предоставя всяка от Стоките, в свое притежание или под негов контрол, на разположение на Компанията и Компанията има право да влезе в помещенията на Купувача с цел премахване на Стоката.

9.6 Компанията има право по всяко време да присвои всяко плащане, извършено от Купувача по отношение на каквито и да е Стоки при уреждане на такива фактури или сметки по отношение на такива стоки, каквито Компанията може по свое усмотрение да сметне за уместни, независимо от всяко предполагаемо присвояване на обратното от Купувача.

 1. Задържане и спиране

До момента, в който правото на собственост върху Стоката премине на Купувача, Компанията има право да задържи доставката, ако Купувачът (като Компания) има подадена петиция за нейната ликвидация или за административна заповед по Несъстоятелността Закон 1986 (или всяко друго приложимо законодателство в рамките на юрисдикцията, в която Купувачът оперира) или приема решение за доброволна ликвидация по друг начин, освен за целите на добросъвестно сливане или реконструкция или сливане с неговите кредитори или има назначен синдик от всички или част от неговите активи или (като физическо лице) става несъстоятелен или неплатежоспособен, или влиза в споразумения с кредитори или предприема или претърпява подобно действие в резултат на дългове или извършва или претърпява аналогичен акт или производство съгласно чуждото законодателство.

 1. Проверка/Недостиг

11.1 Купувачът е длъжен да провери Стоките при доставка или при получаване, в зависимост от случая.

11.2 Когато Стоката не може да бъде проверена, бележката на превозвача или друга бележка, както е подходящо, се отбелязва с „не е проверена“.

11.3 Компанията не носи отговорност за каквито и да било щети или липси, които биха били очевидни при проверка, ако условията на тази клауза не са спазени и във всеки случай няма да носи отговорност, ако писмена рекламация не бъде доставена до Компанията в рамките на 3 месеца от доставката с подробности за предполагаемата повреда или недостиг.

11.4 Във всички случаи, когато е получена писмена жалба от Компанията в съответствие с клауза 11.3, Компанията ще проучи жалбата и ще отговори с констатациите си писмено в рамките на 28 дни.

11.5 При спазване на клауза 11.3 и 11.4 и по преценка на Компанията, Дружеството ще поправи всеки недостиг на Стоките и, когато е уместно, замени всички Стоки, повредени по време на транспортиране, веднага щом е разумно да го направи, но в противен случай не носи никаква отговорност, произтичаща от такъв недостиг или повреда към Стоката

11.6 Въпреки че всички опаковъчни материали са по своята същност чисти, те не се опаковат и транспортират в стерилна среда и следователно Tinware Direct не може да гарантира, че ще бъдат свободни от свързани с продукта или прахови частици от взаимодействие по време на опаковане и изпращане.

11.7 Компанията не предоставя гаранция или гаранция, че използваните лакове и мастила са безопасни за храни, препоръчва се Купувачът да вземе свои собствени предпазни мерки и да се удовлетвори по отношение на чистотата и годността на продукта преди употреба.

 1. Гаранция

12.1 Компанията гарантира, че има право на собственост и необременено право да продава Стоките.

12.2 Отговорност на Купувача е да гарантира, че Стоките са подходящи за целта, за която са предназначени да бъдат използвани.

12.3 Не се дават декларации или гаранция относно пригодността или годността на Стоките за конкретна цел и Купувачът се удовлетворява в това отношение и носи пълна отговорност.

12.4 Ако Купувачът има някакви специфични изисквания за използването на Стоките, Купувачът трябва да уведоми писмено Компанията за тези изисквания преди приемането на поръчката. Компанията настоятелно съветва Купувача да пробва Стоките преди да направи поръчка, за да потвърди, че Стоките ще удовлетворят изискванията им.

12.5 Ако Купувачът не е сигурен относно пригодността на някоя Стока за конкретна цел, той трябва да се консултира с Компанията преди покупката.

12.6 Ако в съответствие с 12.5 Купувачът смята, че Стоките са негодни за предназначение и това е прието от Компанията, Компанията си запазва правото да поправи или замени стоките за своя сметка. Ако условието или пригодността за целта не могат да бъдат договорени между Компанията и Купувача, двете страни се съгласяват да положат всички усилия за разрешаване на всеки спор добросъвестно и с използването на арбитраж/посредничество на първа инстанция, ако е уместно  

 1. Отговорност

13.1 Въведение

13.1.1 Нищо в клауза 13 не се счита, че изключва или ограничава отговорността на Компанията за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на Компанията.

13.1.2 Всяка от подклаузите в клауза 13 трябва да се третира като отделна и независима.

13.2 Изключване

13.2.1 Клауза 13.2 обхваща само дефекти, причинени от неправилен дизайн, производство, материали или изработка. Той не покрива дефекти, причинени от необичайна употреба, неправилна употреба или пренебрегване. То не покрива дефектен дизайн, производствени материали или изработка, доставени или предприети от Купувача или трети страни. По отношение на стоки, които не са проектирани или произведени от Компанията, Компанията дава само такава гаранция или гаранция на Купувача, каквато самата Компания получава.

13.2.2 Компанията се съгласява, че ако се открие дефект, обхванат от тази клауза и бъде предоставено уведомление от Купувача на Компанията не по-късно от три месеца след датата на доставка, Компанията ще ремонтира или замени стоките на своя собствен разход.

13.2.3 Компанията не носи отговорност за дефекти, възникнали или въведени от Купувач по време на съхранение или обработка на продуктите, когато този Купувач действа като агент или дистрибутор на продуктите на Компанията. Купувачът трябва да се консултира с Компанията, ако съществува съмнение относно подходящите изисквания за съхранение или манипулиране.

13.2.4 Купувачът не може да претендира за предимствата на тази клауза, освен ако:

(a) Купувачът информира Компанията за съответния дефект в съответствие с клауза 13.2.2; и

(b) Купувачът връща Стоките на Компанията за своя сметка.

13.2.5 Рискът от случайна загуба по време на връщането на Стоката се носи от Купувача

13.2.6 С оглед на получаването на ползата от тази клауза, Купувачът се съгласява, че освен тези условия, посочени в клаузи 11 и 12, няма други условия, гаранции или определени условия, изрични или подразбиращи се, законоустановени или по друг начин, ще бъде част от този договор.

13.3 Изключване на последваща загуба

Дружеството не носи отговорност за каквито и да било последващи или косвени загуби, понесени от Купувача, независимо дали тази загуба произтича от нарушаване на задълженията по договора, деликт или по някакъв друг начин (включително загуби, произтичащи от небрежност на Компанията). Неизчерпателни илюстрации на последващи или косвени загуби биха били:

(a) загуба на печалби

(b) загуба на договори

(c) щети на имущество на Купувача или на някой друг и нараняване на купувача или на някой друг (освен доколкото такова нараняване се дължи на небрежност на Компанията).

13.4 Ограничение

Общата отговорност на Компанията за всеки един иск или за общата сума на всички искове, произтичащи от което и да е действие или неизпълнение на Компанията (независимо дали произтича от небрежност на Компанията или по друг начин), не трябва да надвишава £1,000,000.

 1. Специални опаковки или материали

Когато се изискват специални материали или маркови опаковки, за да се удовлетвори спецификацията на поръчката на Купувача, това ще бъде условие, че всяко излишно количество от тези артикули, произведени от Компанията, при завършване на поръчката на Купувача, ще бъде фактурирано и платено от , Купувачът.

 1. Непреодолима сила

15.1 Компанията не носи отговорност за неизпълнение на което и да е от задълженията си по Договора, ако такова забавяне или неуспехи са резултат от събития, обстоятелства или причини извън контрола на Компанията.

15.2 Без ограничение на разпоредбите на клауза 15.1, Компанията няма да бъде в нарушение на Договора за забавяне при изпълнение или неизпълнение на което и да е от задълженията си, ако същото пряко или косвено произтича от или е свързано с, или оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз („Брекзит“); или пандемията на коронавирус в Обединеното кралство или другаде (независимо дали е причинена от блокиране или друго правителствено или официално действие, директива или намеса; и/или от неуспех на получаване, Божий акт, война, бунт, експлозия, акт на тероризъм, необичайни метеорологични условия, пожар, наводнение, стачки, локаути, правителствени действия или разпоредби (Обединеното кралство или други), забавяне от доставчици, злополуки и недостиг на материали, труд или производствени мощности.

15.3 Ако Компанията бъде възпрепятствана да извърши доставка при горните обстоятелства, тя ще изпрати на Купувача писмено известие за този факт възможно най-скоро.

15.4 Ако обстоятелствата, възпрепятстващи доставката, продължат три месеца след като Купувачът получи предизвестието на Компанията, тогава всяка от страните може да отправи писмено предизвестие до другата за анулиране на Договора.

15.5 Ако Договорът бъде анулиран по този начин, Компанията ще възстанови всяко плащане, което Купувачът вече е извършил, за сметка на цената (подлежи на приспадане на всяка сума, която Компанията има право от Купувача), но Компанията няма да носи отговорност за компенсиране на Купувача за всякакви допълнителни загуби или щети, причинени от неизпълнение.

 1. Общи условия за отстъпка, промоция и код на ваучер

16.1 Кодовете не могат да се прилагат към по-рано направени поръчки.

16.2 Кодове за отстъпка и ваучери не могат да бъдат осребрени срещу мостри или разходи за доставка.

16.3 Кодовете могат да се използват само за поръчки, направени онлайн, освен ако не е посочено.

16.4 Само един код може да се използва за транзакция.

16.5 Кодовете не са валидни срещу предварителни поръчки.

16.6 Ваучер и промо кодове не могат да се прехвърлят или осребряват срещу пари или кредит.

16.7 Кодовете не могат да се използват във връзка с други оферти или срещу продукти с намаление или разпродажба.

168 В случай на връщане, средствата ще бъдат възстановени само срещу първоначалната цена в брой, намалена с ваучера. Ваучерът не може да се прилага повторно за заместващи артикули или да се издава повторно за бъдеща употреба. Моля, вижте нашата Политика за връщане за други изключения.

16.9 Кодовете са валидни за срока, посочен на издадения ваучер или както е публикуван.

16.10 Кодовете за отделни продукти могат да се използват само за закупуване на посочения конкретен продукт до изчерпване на наличностите.

16.11 Промоционалните кодове могат да бъдат изтеглени по всяко време.

16.12 Tinware Direct има право да променя тези Общи условия по всяко време и без предизвестие до Купувача.

 1. Забележка

Всяко известие, което трябва да бъде изпратено, трябва да бъде в писмена форма и се счита за надлежно получено от заинтересованата страна на нейния адрес, посочен отгоре, или на такъв адрес, който страната може да уведомява от време на време в писмена форма и се счита, че е връчено, ако е изпратено по пощата, 48 часа след изпращане.

Ако известието е изпратено по имейл, то ще се счита за получено в момента на предаването или, ако този час е извън 9.00 до 17.00 ч. от понеделник до петък, с изключение на законовите/банковите празници („работно време“) , на мястото на получаване, когато работното време се възобнови.

 1. Присвояване

18.1 Компанията може по всяко време да прехвърля, прехвърля, ипотекира, таксува, сключва подизпълнител, делегира, декларира доверие или търгува по какъвто и да е друг начин с всички или някои от правата си на задължения по Договора.

18.2 Купувачът не може да прехвърля, прехвърля, ипотекира, таксува, сключва подизпълнител, делегира, декларира доверие върху или да се занимава по какъвто и да е друг начин с някои или всички свои права или задължения по Договора, без предварително писмено съгласие на Компанията .

 1. Интелектуална собственост и конфиденциалност

19.1 Всички чертежи, материали, оборудване, софтуер, изобретения, спецификации, инструкции, планове, оферти, цени или каквато и да е форма на интелектуална собственост, които се предоставят от Продавача на Купувача, трябва да се третират като поверителна информация и остават собственост на Продавача.

19.2 Купувачът няма право да възпроизвежда, разпространява или копира поверителна информация на продавача без изричното писмено съгласие на продавача.

 1. Разрешаване на спорове и медиация

20.1 Ако възникне спор във връзка с това споразумение, страните се съгласяват да влязат в медиация добросъвестно за разрешаване на такъв спор и ще го направят в съответствие с моделната процедура за медиация на Центъра за ефективно разрешаване на спорове (CEDR). Освен ако не е договорено друго между страните в рамките на 14 работни дни от предизвестието за спора, медиаторът ще бъде назначен от CEDR.

 1. Правилен закон и юрисдикция

Договорът се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на Англия и Уелс.

 1. Отказ

Правата и средствата за защита на Компанията по договора не се намаляват, отказват или погасяват чрез предоставяне на снизхождение, търпение или удължаване на срока от страна на Компанията при отстояване или упражняване на такива права или средства за защита.

 1. Заглавия

Заглавията на тези условия са само за удобство и няма да имат ефект върху тяхното тълкуване.

Септември 2001 г. (Ревизиран на 13 април 2022 г.)

Tinware Direct Limited, Crow Hill Farm, Wilden, Bedford, Mk44 2QS, Обединено кралство

.